• Recaptació executiva

  1. Puc ajornar el pagament d’un deute en executiva o pagar-lo a terminis?

  2. Com és que em reclamen el pagament d’un impost, amb recàrrecs i interessos, si no he rebut cap notificació d’aquest deute anteriorment?

  3. Com m'han de notificar la provisió de constrenyiment?

  4. Com puc recórrer contra la provisió de constrenyiment?

  5. Quin és el termini per recórrer contra la provisió de constrenyiment?

  6. Què passa si no faig el pagament del deute després que se m’hagi notificat la provisió de constrenyiment?

  7. Quins béns em podem embargar?

  8. He de pagar un impost amb recàrrec si només passa un dia del termini voluntari?

  9. L’AEAT m’havia de retornar la declaració de l’IRPF, però em comuniquen que només me n’ingressaran una part, ja que la resta ha estat embargada per BASE. És possible això?

  10. He rebut una carta del meu banc on em diuen que tinc una retenció per diligència d’embargament de BASE i no sé de què es tracta. Què puc fer?

  11. He rebut una comunicació de l’empresa on treballo, en què m’informen que m’embarguen el sou, per deutes que tinc amb BASE. Quina part de la nòmina em poden embargar?

  12. He rebut una notificació de BASE en què em comuniquen que s’està tramitant l’embargament d’un immoble meu. Què puc fer?

  13. Vull presentar una oferta en una subhasta d’un bé que subhastarà BASE. Com ho puc fer?

  14. BASE m’ha embargat un immoble i m’ha notificat la valoració que n’han fet, amb la qual no estic d’acord. Què puc fer?

 • 1. Puc ajornar el pagament d’un deute en executiva o pagar-lo a terminis?

  Si el deute està en executiva es pot ajornar o fraccionar en qualsevol moment abans de l’acord d’alienació dels hipotètics béns travats.

  La sol·licitud d’ajornament o fraccionament d’un deute es pot presentar en qualsevol de les oficines de BASE.

  Consulteu el tràmit Ajornar o fraccionar el pagament d’un deute en executiva


  2. Com és que em reclamen el pagament d’un impost, amb recàrrecs i interessos, si no he rebut cap notificació d’aquest deute anteriorment?

  Els rebuts de cobrament periòdic, que són l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre béns immobles i les taxes d’alguns ajuntaments, es cobren generalment cada any en les mateixes dates.

  L’Administració no té obligació de notificar aquests impostos amb correu certificat, ja que la comunicació dels termini de cobrament es pot fer de forma col•lectiva mitjançant publicació d’edictes en el BOP i en els taulers d’anuncis dels ajuntaments i de BASE.

  Durant el període de pagament voluntari el rebut es paga pel seu import principal i sense recàrrec.

  Un cop finalitzat el període voluntari de pagament, i abans de ser notificada la provisió de constrenyiment, es paga amb un recàrrec del 5%.

  Notificada la provisió de constrenyiment, i segons els terminis establerts en l’article 62.5. de la Llei general tributària, el recàrrec serà del 10%. Transcorregut aquest termini, el recàrrec serà del 20% i es generaran interessos de demora des de l’endemà de la finalització del període voluntari.

  Consulteu la Recaptació executiva per a més informació.


  3. Com m'han de notificar la provisió de constrenyiment?

  La provisió de constrenyiment s’ha de notificar de conformitat amb el que estableix l'article 109 i els següents de la Llei general tributària.

  La notificació s’ha de practicar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, així com de la data, de la identitat de qui la rep, i del contingut de l'acte notificat.

  El lloc per practicar la notificació és el domicili o el lloc indicat amb aquesta finalitat per la persona interessada o pel seu representant, i si no n'hi ha, en qualsevol lloc adequat.

  El fet de rebutjar o refusar la notificació no invalida ni paralitza el procediment, ja que, se’n deixarà constància en l'expedient, i l'acte es considerarà com a notificat a tots els efectes.

  Quan no es pugui notificar l'acte a la persona interessada per causes no imputables a l'Administració, i després d'intentar-ho dues vegades, se la citarà a fi de notificar-l’hi per compareixença. Aquest tràmit es fa amb els anuncis publicats un sol cop al Butlletí Oficial de la Província, i als taulers d'anuncis de les oficines de BASE-Gestió d'Ingressos, el dies 5 o 20 de cada mes, si són hàbils, o el dia hàbil següent.

  Si l'obligat tributari no compareix en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des de l’endemà al termini concedit per comparèixer.

  Consulteu la Recaptació executiva per a més informació.


  4. Com puc recórrer contra la provisió de constrenyiment?

  Els motius per interposar recurs contra la provisió de constrenyiment estan predeterminats, és a dir, només es poden al·legar els que assenyala la mateixa normativa tributària (art. 167 de la Llei general tributària):

  • Pagament o extinció del deute.
  • Prescripció.
  •  Ajornament.
  • Falta de notificació de la liquidació, o la seva anul·lació o suspensió.
  • Error o omissió en el contingut de la provisió que impedeixi la identificació del deutor o del deute constrenyit.


  Consulteu:


  5. Quin és el termini per recórrer contra la provisió de constrenyiment?

  Contra la provisió de constrenyiment es pot interposar recurs de reposició davant el Tresorer de BASE-Gestió d'Ingressos, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la provisió de constrenyiment.


  6. Què passa si no faig el pagament del deute després que se m’hagi notificat la provisió de constrenyiment?

  Un cop notificada la provisió de constrenyiment, i transcorregut els terminis previstos en l’article 62.5 de la Llei general tributària, sense que s’hagi efectuat l'ingrés, es pot ordenar l'embargament de béns i drets en quantitat suficient per cobrir l'import total del deute.

  Els terminis d'ingrés en període executiu depenen de la data de notificació dels deutes en període executiu:

  • Per als deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del mateix mes.
  • Per als deutes notificats entre els dies 16 i l’últim de cada mes, fins al dia 5 del mes següent.

  Finalitzats aquests terminis, l'Administració queda facultada per embargar els béns del deutor.


  7. Quins béns em podem embargar?

  Si el deute està garantit, en primer lloc, s’executarà la garantia; si no, l'embargament de béns seguirà l'ordre fixat en l'article 169 de la Llei general tributària, que és el següent:

  • Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
  • Crèdits, efectes, valors i drets realitzables en l'acte o a curt termini.
  • Sous, salaris i pensions.
  • Béns immobles.
  • Interessos, fruits i rendes de tot tipus.
  • Establiments mercantils o industrials.
  • Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
  • Béns mobles i semovents.
  • Crèdits, drets i valors realitzables a llarg termini.

  8. He de pagar un impost amb recàrrec si només passa un dia del termini voluntari?

  Sí, segons el que estableix l’article 161.4 de la Llei general tributària. L’inici del període executiu determina l’exigència dels interessos de demora i els recàrrecs corresponents.

  Per tant, tot pagament fet fora del termini, ni que només sigui per un dia, s’ha de pagar amb recàrrec de constrenyiment.

  Consulteu la Recaptació executiva per a més informació.


  9. L’AEAT m’havia de retornar la declaració de l’IRPF, però em comuniquen que només me n’ingressaran una part, ja que la resta ha estat embargada per BASE. És possible això?

  BASE pot embargar les devolucions tributàries de l’AEAT pels deutes en executiva que tingui un contribuent amb algun dels ajuntaments que hagi delegat la gestió recaptadora dels seus tributs a BASE.

  L’import embargat serà l’import total del deute.

  Si el deute és superior a l’import de la devolució, l’import embargat serà el de la totalitat de la devolució tributària i restarà com a lliurament a compte de l’expedient executiu instat per BASE.

  Si el deute és inferior a l’import de la devolució tributària, l’import embargat serà el necessari per cobrir la totalitat del deute.


  10. He rebut una carta del meu banc on em diuen que tinc una retenció per diligència d’embargament de BASE i no sé de què es tracta. Què puc fer?

  Des de la Unitat d’Embargament de Comptes de BASE es realitzen embargaments de comptes bancaris pels deutes en executiva que tingui un contribuent amb algun dels ajuntaments que hagi delegat la gestió recaptadora dels seus tributs a BASE.

  El banc li ha de facilitar el número d’expedient o de la diligència d’embargament. Amb aquest número, en qualsevol de les oficines de BASE li facilitaran la relació de deutes, la situació en què es troba l’expedient executiu, així com també els terminis que té per pagar els deutes o qualsevol altra informació relacionada amb la resolució de l’expedient.

  El compte bancari no queda totalment bloquejat, sinó que només queda retingut l’import pel qual s’ha generat l’embargament

  Consulteu Embargaments per a més informació.


  11. He rebut una comunicació de l’empresa on treballo, en què m’informen que m’embarguen el sou, per deutes que tinc amb BASE. Quina part de la nòmina em poden embargar?

  L’embargament del sou, del salari o de la pensió es duu a terme per la totalitat en una sola mensualitat, o mes a mes, tenint en compte els límits establerts en l’article 607 de la Llei d’enjudiciament civil, en relació al salari mínim interprofessional (SMI).

  Per a més informació sobre els deutes o situació de l’expedient executiu, cal adreçar-se a qualsevol de les oficines de BASE.

  Consulteu Embargaments per a més informació.


  12. He rebut una notificació de BASE en què em comuniquen que s’està tramitant l’embargament d’un immoble meu. Què puc fer?

  Des de la Unitat d’Embargament d’Immobles de BASE es realitzen embargaments d’immobles pels deutes en executiva que tingui un contribuent amb algun dels ajuntaments que hagin delegat la gestió recaptadora dels seus tributs a BASE.

  Per tal d’informar-se sobre la situació de l’expedient executiu, cal adreçar-se a la Unitat d’Embargament d’Immobles.

  Consulteu Embargaments per a més informació.


  13. Vull presentar una oferta en una subhasta d’un bé que subhastarà BASE. Com ho puc fer?

  Per presentar una oferta en una subhasta, hi ha dues vies:

  • Presentar l’oferta des de la publicació de l’anunci de la subhasta, en un sobre tancat, fins a una hora abans que se celebri:
   • Cal presentar-se als Serveis Centrals de BASE (Departament de Recaptació Executiva) i registrar-hi una oferta per escrit (en sobre tancat), en què hi consti:
    • Identificació de la persona: nom, cognoms i número de CIF/NIF
    • Identificació del bé objecte de la subhasta i l’import que s’ofereix.
    •  Document que acrediti el dipòsit del 20% del preu que surt a l’edicte de subhasta, amb un ingrés al compte corrent de BASE o un xec conformat a nom de BASE.
  • Fer l’oferta en l’acte de la subhasta:
   • Presentar-se a l’acte de la subhasta i seguir el protocol indicat per la mesa de subhasta.

  Consulteu Alienació de béns i subhasta per a més informació.


  14. BASE m’ha embargat un immoble i m’ha notificat la valoració que n’han fet, amb la qual no estic d’acord. Què puc fer?

  Si no s’està d’acord amb la valoració notificada del bé, es pot presentar una valoració contradictòria. Aquesta s’ha d’adreçar als Serveis Centrals de BASE (Unitat de Béns Immobles del Departament de Recaptació Executiva), en el termini de 15 dies, a comptar de la notificació de la valoració.

  Consulteu Alienació de béns i subhasta per a més informació.


  Pujar