• Gestió i recaptació voluntària

  1. Puc ajornar el pagament d’un deute en voluntària o pagar-lo a terminis?

  2. Tots els anys rebo un document per anar pagar i aquest any no n’he rebut cap. He d’esperar-me a rebre’l?

  3. He rebut la notificació d’una liquidació i no acabo d’entendre fins quan la puc pagar?

  4. Necessito un certificat de pagament i no sóc el titular del rebut. Me’l poden facilitar?

  5. Què he de fer per sol·licitar la devolució d’un rebut si no en sóc titular?

  6. Puc sol·licitar que em notifiquin els tributs a una adreça diferent de la que és el meu domicili habitual?

  7. Quina informació ha de contenir el rebut que m’han lliurat?

  8. Puc pagar rebuts a nom d’un tercer?

 • 1. Puc ajornar el pagament d’un deute en voluntària o pagar-lo a terminis?

  Si el deute està en període de pagament voluntari, es pot ajornar o fraccionar en qualsevol moment abans de finalitzar aquest període.

  La sol·licitud d’ajornament o fraccionament d’un deute es pot presentar en qualsevol de les oficines de BASE.

  Consulteu el tràmit Ajornar o fraccionar el pagament d’un deute en voluntària.


  2. Tots els anys rebo un document per anar pagar i aquest any no n’he rebut cap. He d’esperar-me a rebre’l?

  Els rebuts de cobrament periòdic, que són l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre béns immobles i algunes taxes d’alguns ajuntaments, es cobren generalment cada any en les mateixes dates.

  L’Administració no té obligació de notificar aquests tributs amb correu certificat, ja que la comunicació dels termini de cobrament es pot fer de forma col•lectiva mitjançant publicació d’edictes en el BOP i en els taulers d’anuncis dels ajuntaments i de BASE.

  Durant el període de pagament voluntari, el rebut es paga pel seu import principal i sense recàrrec.

  Un cop finalitzat el període voluntari de pagament, i abans de ser notificada la provisió de constrenyiment, es paga amb un recàrrec del 5%.

  Ara bé, BASE-Gestió d’Ingressos, per facilitar la tasca de pagament, envia als domicilis dels contribuents uns documents que permeten anar a les entitats financeres indicades a fer els pagaments corresponents.

  El fet de no rebre aquest document no allibera els subjectes passius d’efectuar els pagaments. En el cas indicat, cal que la persona s’adreci a qualsevol oficina de BASE-Gestió d’Ingressos i sol·liciti una còpia del document per fer el pagament.


  3. He rebut la notificació d’una liquidació i no acabo d’entendre fins quan la puc pagar?

  Els terminis per pagar les liquidacions estan establerts en l’article 62 de la Llei general tributària, i es comptabilitzen segons el dia en què es rep la carta certificada.

  Si es rep entre el dia 1 i el dia 15 del mes, el termini de pagament és fins al dia 20 del mes següent. Si es rep entre el 16 i l’últim dia del mes, es té fins al dia 5 del segon mes.

  Exemple: Si rebo la notificació el dia 8 de setembre; d’acord amb l’article 62, tinc temps fins al dia 20 d’octubre. Si rebo la notificació el dia 23 de setembre, el termini de pagament finalitza el dia 5 de novembre.


  4. Necessito un certificat de pagament i no sóc el titular del rebut. Me’l poden facilitar?

  La Llei orgànica de protecció de dades limita molt la possibilitat de concedir dades relacionades amb un tercer. Si presenteu una autorització expressa del titular del rebut, el DNI del compareixent i del titular i, en cas de societats, una còpia dels poders del sol•licitant, us facilitaran el certificat de pagament esmentat.


  5. Què he de fer per sol·licitar la devolució d’un rebut si no en sóc titular?

  Per fer una devolució d’un rebut a algú que no n’és el titular, cal que el titular del rebut n’autoritzi de manera expressa la devolució a favor de qui compareix i la sol·licita, i que hi faci constar un compte.

  També cal que presenti fotocòpia del DNI del titular i del compareixent, així com l’original dels rebuts pagats, a més de la documentació que s’especifica en l'imprès de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.


  6. Puc sol·licitar que em notifiquin els tributs a una adreça diferent de la que és el meu domicili habitual?

  Sí, sempre que els tràmits corresponguin a comunicacions d’avisos de pagament en voluntària. No obstant això, s’ha de tenir en compte que les posteriors comunicacions corresponents a tràmits de notificació es lliuraran en el domicili que s’hagi declarat com a domicili fiscal, fins que no se’n sol·liciti la modificació tal com estableix la Llei general tributària.


  7. Quina informació ha de contenir el rebut que m’han lliurat?

  La Llei general tributària estableix que la informació de les liquidacions i dels rebuts que es lliurin als subjectes passius han de contenir les dades que l’identifiquin, les dades que permetin identificar el fet imposable pel qual tributa, a més dels tipus impositius o tarifes aplicables i la quota tributària resultant.

  A més, aquestes liquidacions o rebuts poden indicar l’existència de possibles bonificacions en els casos que els en corresponguin.


  8. Puc pagar rebuts a nom d’un tercer?

  Qualsevol persona pot pagar rebuts a nom d’un tercer. Ara bé, abans de fer-ho, ha de saber que pel fet de pagar-los no comporta que adquireixi els drets que té el subjecte passiu; és a dir, que qui pagui el rebut a nom d’un tercer tan sols té els drets exclusius que li atorga la normativa legal.


  Pujar