• IAE - Impost sobre activitats econòmiques

  1. Quins òrgans són competents en la gestió censal de l’IAE?

  2. Com es determina el volum net de negoci?

  3. Quin és l’import net del volum de negoci que cal tenir en compte?

  4. Com es calcula l’import net del volum de negoci?

  5. Com es calcula l’import net del volum de negoci en el cas de contribuents no residents?

  6. Quan no es considera que s’inicia una activitat?

  7. Qui ha de presentar el model 848 de comunicació de l’import net del volum de negoci?

  8. Quins models de declaració s’han d’utilitzar?

 • 1. Quins òrgans són competents en la gestió censal de l’IAE?

  La titularitat de la gestió censal (formació de la matrícula, qualificació d’activitats, fixació de quotes) és exclusiva de l’Administració tributària de l’Estat. Tot i això, en tractar-se de quotes municipals, les funcions corresponents a la gestió censal poden ser delegades als ajuntaments, diputacions provincials, cabildos o consells insulars i altres entitats reconegudes per les lleis i les comunitats autònomes.

  Consulteu els municipis dels quals la Diputació de Tarragona té delegada la gestió censal.


  2. Com es determina el volum net de negoci?

  L’import net del volum de negoci es determina d’acord amb el que preveu l’article 191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre. (article derogat)


  3. Quin és l’import net del volum de negoci que cal tenir en compte?

  L’import net del volum de negoci, en el cas dels subjectes passius de l’impost sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, és el del període impositiu el termini de presentació de declaracions pels esmentats tributs del qual hagi finalitzat l’any anterior al de la meritació d’aquest impost.

  En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, l’import net del volum de negoci és el que correspon al penúltim any anterior al de meritació d’aquest impost. Si aquest període impositiu ha tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net del volum de negoci s’ha d’elevar a l’any.

  Exemple:El 2009 l’import net del volum de negoci que es prendrà com a referència, sempre que l’exercici econòmic de la societat finalitzi el 31 de desembre, serà el del 2007.


  4. Com es calcula l’import net del volum de negoci?

  Per calcular l’import del volum de negoci del subjecte passiu, s’ha de tenir en compte el conjunt de les activitats econòmiques que hagi exercit.

  No obstant això, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de comerç, l’import net del volum de negoci s’ha de referir al conjunt d’entitats pertanyents a aquest grup.


  5. Com es calcula l’import net del volum de negoci en el cas de contribuents no residents?

  En el cas dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, cal atenir-se a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.


  6. Quan no es considera que s’inicia una activitat?

  No es considera que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat, entre d’altres, en qualsevol dels supòsits següents:

  • Quan aquesta s’hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat; com per exemple, en el casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
  • Quan s’obre un nou local per a la mateixa activitat que ja s’exercia en el mateix municipi o en un de diferent.
  • Quan el canvi d’epígraf obeeix, entre d’altres, a modificacions normatives o al fet de superar els límits quantitatius.
  • Quan es canvia el tipus de quota, municipal, provincial o nacional.

  7. Qui ha de presentar el model 848 de comunicació de l’import net del volum de negoci?

  Tots els contribuents que tributen efectivament per l’IAE, llevat que hagin fet constar l’import net del volum de negoci en la declaració de l’impost sobre societats, en la de l’impost sobre la renda de no residents, o en el model 184.

  Aquest model es presenta davant l’Agència Tributària, i el termini de presentació és des de l’1 de gener fins al 14 de febrer de l’exercici en què hagi de tenir efecte aquesta  comunicació.


  8. Quins models de declaració s’han d’utilitzar?

  Les declaracions d’alta, baixa i variació, en el cas de subjectes passius exempts de l’impost per totes les activitats que desenvolupen, s’han de fer amb el model 036 de l’Agència Tributària, que s’ha de presentar a les oficines de l’Administració de l’Estat.

  En el cas que qualsevol de les activitats tributi en l’IAE, s’ha de fer amb el model 840 de l’Agència Tributària, si la gestió censal no està delegada, o amb el model propi de l’Administració delegada. En el cas de la Diputació de Tarragona, amb el model 016.


  Pujar