• ICIO - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

  1. Què vol dir liquidació provisional a compte?

  2. Quina és la base de la liquidació provisional a compte?

  3. Quan es practica la liquidació definitiva?

  4. El pagament de l’impost comporta la concessió de la llicència?

  5. Quins actes estan subjectes a llicència?

 • 1. Què vol dir liquidació provisional a compte?

  La liquidació provisional a compte és el pagament d’una quantitat que s’efectua a l’inici de la construcció, instal·lació o obra, o en el moment en què s’obté la llicència, i que es descomptarà de la quantitat final que s’hagi de pagar. En el cas que la quantitat final sigui inferior a la satisfeta es retornarà la diferència.


  2. Quina és la base de la liquidació provisional a compte?

  La base imposable de la liquidació provisional a compte s’ha de determinar tenint en compte:

  • El pressupost presentat per les persones interessades, sempre que l’hagi visat el col·legi oficial corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu.
  • Els índexs o mòduls previstos en l’ordenança fiscal corresponent.

  3. Quan es practica la liquidació definitiva?

  La liquidació definitiva es practica una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i abans del transcurs del termini de prescripció establert a l’article 66 de la Llei general tributària (quatre anys), a partir de la data de finalització de la construcció, instal·lació o obra.


  4. El pagament de l’impost comporta la concessió de la llicència?

  No, en cap cas (STS de 4 de novembre de 1997).


  5. Quins actes estan subjectes a llicència?

  Les comunitats autònomes tenen assumides les competències en matèria urbanística i cadascuna ha regulat quins són els actes subjectes a llicència en les normes respectives.

  A Catalunya, la regulació queda recollida en el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme catalana. Concretament, l’article 179 estableix els actes subjectes a llicència:

  • Les parcel·lacions urbanístiques.
  • Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
  • La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
  • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
  • La primera utilització i ocupació, i el canvi d’ús, dels edificis i de les instal·lacions.
  • Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl.
  • L’autorització d’obres i usos de manera provisional, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
  • L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
  • L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
  • La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
  • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
  • La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
  • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
  • La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic.
  • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
  • Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl.
  • La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.
  • La constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. No cal la llicència si la llicència d’obres ja conté el nombre de departaments individuals susceptibles d’aprofitament independent.
  • Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament urbanístic o les ordenances municipals.

  Pujar