• Multes i sancions

  1. S’han de notificar a l’acte les denúncies per infracció de circulació?

  2. A quin domicili s’ha de notificar una denúncia per infracció de circulació?

  3. És obligatori comunicar el canvi de domicili?

  4. Notificada la denúncia, quin és el termini per formular al·legacions?

  5. Què cal fer si en el moment de la presumpta infracció, el conductor és una persona diferent del titular del vehicle?

  6. Quin és el termini de prescripció de la infracció?

  7. Quin és el termini màxim per resoldre l’expedient sancionador per presumpta infracció de circulació?

  8. Es pot interposar recurs contra l’acte d’imposició de la sanció?

  9. Un cop imposada la sanció, quin és el termini de prescripció?

  10. El propietari d’un vehicle té l’obligació de comunicar-ne la transmissió?

  11. Quin és el procediment per cobrar les multes no satisfetes en el període voluntari?

 • 1. S’han de notificar a l’acte les denúncies per infracció de circulació?

  En general, la denúncia s’ha de notificar a l’acte al denunciat. Només es pot notificar amb posterioritat per causes concretes i específiques, com l’absència del conductor, que impedeixin aturar el vehicle i que cal fer constar en la mateixa denúncia.


  2. A quin domicili s’ha de notificar una denúncia per infracció de circulació?

  El domicili de notificació és el que expressament hagi designat la persona interessada. Si no hi ha un domicili designat expressament, la notificació es farà al domicili que consti en els registres de conductors i infractors, i en el de vehicles, respectivament.


  3. És obligatori comunicar el canvi de domicili?

  Sí. Tant els titulars de vehicles com de permisos de conduir tenen l’obligació de comunicar els canvis de domicili a les oficines de la Prefectura de Trànsit.


  4. Notificada la denúncia, quin és el termini per formular al·legacions?

  A partir de l’endemà de la notificació de la denúncia s’obre un termini de 15 dies per formular al•legacions i proposar les proves que el presumpte infractor consideri adients per defensar-se.


  5. Què cal fer si en el moment de la presumpta infracció, el conductor és una persona diferent del titular del vehicle?

  El titular del vehicle, quan rebi la notificació de la denuncia, té l’obligació d’identificar, en un termini de 15 dies, el conductor del vehicle que presumptament responsable de la infracció denunciada.

  L’incompliment d’aquesta obligació pot ser considerada una falta molt greu, sancionada amb una multa de 301 a 1.500 euros. La mateixa sanció pot ser aplicable al titular del vehicle quan, per una causa que li sigui imputable, no resulti possible notificar la denúncia al conductor que ell hagi identificat.

   


  6. Quin és el termini de prescripció de la infracció?

  Les infraccions de circulació prescriuen passats tres mesos, si es tracta d’infraccions lleus; de sis mesos, per a les infraccions greus, i d’un any, per a les molt greus.

  La prescripció s’interromp per la notificació de la denúncia o per qualsevol actuació de l’Administració de la qual tingui coneixement el denunciat o que es faci amb la finalitat d’esbrinar la seva identitat i domicili.
   


  7. Quin és el termini màxim per resoldre l’expedient sancionador per presumpta infracció de circulació?

  El termini màxim per resoldre’l és d’un any, a comptar des de l’inici del procediment.

  Si en aquest termini no s’ha resolt, es produirà la caducitat de l’expedient. Les actuacions s’arxivaran a sol·licitud de qualsevol persona interessada o d’ofici pel mateix òrgan competent per dictar la resolució.

  No serà així quan es produeixi la paralització del procediment per causa imputable a les persones interessades o la suspensió per actuacions jurisdiccionals penals o administratives corresponents a altres administracions sancionadores.


  8. Es pot interposar recurs contra l’acte d’imposició de la sanció?

  Sí. En el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, es pot interposar un recurs de reposició davant l’alcaldia, contra la resolució per la qual s’imposa la sanció per infracció dels preceptes de la Llei de seguretat viària i els reglaments de desplegament.

  És obligatori interposar aquest recurs si l’interessat vol acudir a la via contenciosa administrativa.


  9. Un cop imposada la sanció, quin és el termini de prescripció?

  Les sancions fermes en via administrativa prescriuen a l'any. La prescripció s'interromprà per les actuacions adreçades a la seva execució.


  10. El propietari d’un vehicle té l’obligació de comunicar-ne la transmissió?

  Sí. La transmissió del vehicle s’ha de notificar a les oficines de la Prefectura de Trànsit, en el termini de 10 dies. Cal aportar la documentació que preveuen els articles 32 i 33 del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998 de 23 de desembre, entre la qual figura el permís o la llicència de circulació.

  El transmissor que incompleixi aquesta obligació serà considerat titular del vehicle transmès a l’efecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, mentre el vehicle no s’inscrigui a nom d’una altra persona. Tot això, sense perjudici de la incoació de l’expedient sancionador corresponent.


  11. Quin és el procediment per cobrar les multes no satisfetes en el període voluntari?

  Les multes no satisfetes en el període voluntari es cobren mitjançant el procediment de constrenyiment, regulat en el Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

  L’inici del període executiu determina l’aplicació del recàrrec corresponent i dels interessos de demora.

  Es pot interposar recurs contra la provisió de constrenyiment, pels motius previstos a l’article 167.3 de la Llei general tributària. El termini per fer-ho és d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació.


  Pujar