Ajornament i fraccionament del pagament d’un deute en executiva

Els deutes tributaris que estiguin en període executiu es poden ajornar o fraccionar, amb la sol•licitud prèvia de l’obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis establerts.

Els deutes ajornats o fraccionats s’han de garantir (vegeu Execució de garanties).

Quan la totalitat del deute ajornat o fraccionat es garanteixi amb aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant certificat d’assegurança de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal que correspongui fins a la data del seu ingrés.

Les sol•licituds en període executiu es poden presentar fins al moment en què es notifiqui a l’obligat l’acord d’alienació dels béns embargats. L’Administració tributària pot iniciar o, si escau, continuar el procediment de constrenyiment durant la tramitació de l’ajornament o fraccionament. No obstant això, s’han de suspendre les actuacions d’alienació dels béns embargats fins a la notificació de la resolució denegatòria de l’ajornament o fraccionament.