Embargaments

Què és la diligència d’embargament?

La diligència d’embargament és el document en què es documenta l’embargament.

Cada actuació d’embargament s’han de documentar en una diligència, que s’ha de notificar a la persona amb qui s’entengui l’embargament.

Quins són els motius d’oposició a la diligència d’embargament?

 • Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. 
 • Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
 • Incompliment de les normes reguladores de l’embargament.
 • Suspensió del procediment de recaptació.

Quin és l’ordre de prelació dels embargaments?

 • Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
 • Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l’acte o a curt termini.
 • Sous, salaris i pensions.
 • Béns immobles.
 • Interessos, rendes i fruits de tota espècie.
 • Establiments mercantils o industrials.
 • Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
 • Béns mobles i semovents
 • Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini.

Aquest ordre de prelació dels embargaments pot variar a petició del deutor.

Embargaments: diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit

 • Diners en efectiu: Quan s’embarguin diners en efectiu, l’òrgan de recaptació competent ho ha de fer constar en una diligència.
 • Diners en comptes bancaris: Tots els comptes coneguts per l’Administració són embargables.
  • Per practicar un embargament en un compte bancari, és indiferent el saldo que tingui aquest compte o el nombre de titulars, llevat que existeixi un contracte.
  • Els comptes bancaris a termini s’embargaran quan en finalitzi el venciment.
  • En el compte bancari en què es cobra la nòmina o pensió, no es pot embargar el salari mínim interprofessional. 
  • L’entitat bancària ha de tenir els diners retinguts durant 20 dies, termini necessari per liquidar l’expedient i aixecar l’embargament.

Embargaments: crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l’acte o a curt termini (menys de 6 mesos)

Quan l’Administració conegui l’existència de valors de titularitat de l’obligat al pagament, l’embargament s’ha de dur a terme mitjançant diligència d’embargament que ha d’identificar els valors coneguts per l’Administració actuant i ha de comprendre un nombre de valors que cobreixi l’import total del deute.

Si l’embargament es refereix a valors representats mitjançant títols o mitjançant anotacions en compte, que estiguin dipositats, lliurats o confiats a una oficina d’una entitat de crèdit, societat o agència de valors, o qualsevol altra entitat dipositària, s’ha de presentar la diligència d’embargament a l’entitat i es pot estendre, sense necessitat d’identificació prèvia, als altres béns i drets de l’obligat al pagament existents a l’oficina esmentada, siguin o no coneguts per l’Administració.

Per a efectes públics o privats, admesos a negociació en un mercat secundari oficial, si aquests estan dipositats o anotats en una entitat de dipòsit o entitat especialitzada en la gestió de valors, l’ordre d’alienació s’ha de fer a través del mercat oficial; i si els valors no estan dipositats o anotats en les entitats, l’agent se’n farà càrrec i els entregarà a la dependència de recaptació, juntament amb la pòlissa de compra o títol d’adquisició.

Embargaments: sous, salaris i pensions

L’embargament de sous, salaris i pensions s’ha de fer tenint en compte els límits establerts en l’article 607 de la Llei d’enjudiciament civil, en relació al salari mínim interprofessional (SMI):

 • 1r SMI: INEMBARGABLE.
 • 2n SMI:30%
 • 3r SMI: 50%
 • 4t SMI: 60%
 • 5è SMI:75%
 • 6è i posteriors SMI: 90%

L’embargament s’ha de documentar en la diligència corresponent, que s’ha de notificar al deutor i al pagador, que està obligat a retenir les quantitats procedents en cada cas, i a ingressar l’import en les caixes del Tresor fins al límit de la quantitat pendent.

Si el deutor és beneficiari de més d’una d’aquestes percepcions, s’acumularan per tal de deduir d’un sol cop la part inembargable.

Un cop cobert el deute, l’òrgan de recaptació ha de comunicar al pagador la suspensió de les retencions.

A través de la web de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) es pot obtenir un simulador de l'import embargable del sou, salari o pensió (Càlcul per a una jornada laboral de 40 hores setmanals).

Embargaments: béns immobles

En els embargament de béns immobles, cal que l’immoble sigui propietat del deutor.

La diligència d’embargament ha de contenir el següent:

 • Nom i cognoms, raó social o denominació completa del titular, i NIF o CIF.
 • En finques rústiques: naturalesa i nom de la finca, terme municipal on radiqui i situació (localitat, termener, superfície i cabuda i identificació registral i cadastral, si hi consten).
 • En finques urbanes: localitat, carrer i número, locals i pisos de què es compon, superfície i identificació registral i cadastral, si hi costen.
 • Dret de l’obligat al pagament sobre els immobles embargats.
 • Import total del deute, concepte o conceptes a què correspongui l’import de la responsabilitat de l’immoble afectat tant pel principal, com pels recàrrecs, els interessos i les costes. A més, s’hi ha d’incloure l’advertència que es podrà estendre pels interessos que meritin, fins que en finalitzin l’execució i les costes.
 • Advertència que es farà anotació preventiva de l’embargament en el registre de la propietat a favor de l’entitat o organisme titular del crèdit que motiva l’execució.
 • Estat civil i règim econòmic del matrimoni, si hi consta.

Per tal de fer l’anotació preventiva de l’embargament del bé immoble i dels drets sobre aquest en el registre de la propietat, l’òrgan de recaptació ha d’expedir un manament dirigit al registrador. En aquest manament, ha de sol•licitar un certificat de les càrregues que figurin en el registre sobre cada finca, amb el detall d’aquestes i dels seus titulars, i del propietari de la finca en aquell moment i del seu domicili.

Els requisits del manament per a aquesta anotació preventiva del registre de la propietat són:

 • Certificat de la provisió de constrenyiment i de la diligència d’embargament de l’immoble.
 • Descripció del dret que tingui l’obligat al pagament sobre els béns embargats.
 • Nom i cognoms o raó social del posseïdor de la finca.
 • Import total del deute (principal, recàrrecs, interessos i costes de procediment)
 • Anotació a favor del creditor.

Embargaments: interessos, rendes i fruits de tota espècie

Quan els interessos, les rendes i els fruits es materialitzin en diner, s’ha de notificar la diligència d’embargament a la persona o entitat pagadora, que ha retenir-los i ingressar-los.

Quan els fruits o les rendes que s’hagin d’embargar siguin els corresponents als drets d’explotació d’una obra protegida per la Llei de la propietat intel•lectual, es consideraran salaris.

Si el que s’ha embargat són fruits o rendes obtinguts per empreses o activitats comercial, industrials i agrícoles, es pot nomenar un administrador o interventor.

Si els fruits estan assegurats, s’ha de notificar a l’entitat asseguradora l’embargament de les indemnitzacions o prestacions que corresponguin en cas de sinistre, les quals s’han d’ingressar al Tresor una vegada s’ha produït el sinistre.

Embargaments: establiments mercantils o industrials

L’embargament d’establiments mercantils i industrials es duu a terme en els establiments o en el domicili de la persona o entitat a què pertanyin.

S’ha d’estendre una diligència, on constin, inventariats, tots els béns i drets existents en cada establiment embargat, així com els que s’embarguen.

En el cas que hi siguin, comprendrà els béns i drets següents:

 • Dret de cessió de contracte d’arrendament del local del negoci, si aquest és arrendat, i de les instal•lacions.
 • Dret de propietat intel•lectual o industrial.
 • Utillatge, màquines, mobiliari, utensilis i altres instruments de producció i treball.
 • Mercaderies i matèries primeres.
 • Possibles indemnitzacions.

S’ha de fer l’anotació preventiva d’embargament en el Registre de béns mobles.

Embargaments: metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats

L’embargament de metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria, antiguitats i altres objectes de valor històric o artístic, l’ha de fer l’òrgan de recaptació competent, mitjançant una diligència en què s’hi detallin. A més, cal adoptar les precaucions necessàries per impedir-ne la substitució o l’aixecament per mitjà de precintaments o per mitjà de la forma que es consideri més convenient.

Embargaments: béns mobles i semovents

L’embargament de béns mobles i semovents es duu a terme en el domicili de l’obligat al pagament o en el lloc on hi hagi els béns.

Si els béns no es dipositen de forma immediata, s’ha realitzar el precintament o les mesures que siguin necessàries per assegurar-los.

Sempre que l’embargament afecti béns inscriptibles en el Registre de béns mobles, l’òrgan de recaptació competent ha d’expedir un manament d’anotació preventiva d’embargament.

Quan l’embargament es tracti d’automòbils, camions o motocicletes, s’ha de donar un termini de cinc dies perquè lliurin la documentació i les claus dels vehicles. Si no ho fan, es donarà ordre a les autoritats que tinguin al seu càrrec la vigilància de la circulació i a les que correspongui perquè capturin, dipositin i precintin els béns esmentats.

Embargaments: crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini (més de 6 mesos)

Quan l’Administració conegui l’existència de valors de titularitat de l’obligat al pagament, l’embargament s’ha de dur a terme mitjançant diligència d’embargament. La diligència ha d’identificar els valors coneguts per l’Administració actuant i ha de comprendre un nombre de valors que cobreixi l’import total del deute.

Si l’embargament es refereix a valors representats mitjançant títols o mitjançant anotacions en compte, que estiguin dipositats, lliurats o confiats en una oficina d’una entitat de crèdit, societat o agència de valors, o qualsevol altra entitat dipositària, s’ha de presentar la diligència d’embargament a l’entitat i es pot estendre, sense necessitat d’identificació prèvia, als altres béns i drets de l’obligat al pagament existents en l’oficina esmentada, siguin o no coneguts per l’Administració.

Per a efectes públics o privats, admesos a negociació en un mercat secundari oficial, si aquests estan dipositats o anotats en una entitat de dipòsit o entitat especialitzada en la gestió de valors, l’ordre d’alienació es farà a través del mercat oficial; i si els valors no estan dipositats o anotats en les entitats, l’agent se’n farà càrrec i els entregarà a la dependència de recaptació, juntament amb la pòlissa de compra o títol d’adquisició.