Procediment de recaptació davant de responsables

Tipus de responsabilitat:

 • Responsabilitat solidària
 • Responsabilitat subsidiària

Responsabilitat solidària: Qui són els responsables solidaris d’un deute?

 • Els causants o els qui col•laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
 • Els partícips o cotitulars de les entitats següents: herències jacents, comunitats de béns i altres entitats, que, mancades de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició.
 • Les que succeeixen per qualsevol concepte en la titularitat o l’exercici d’explotacions o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior titular i derivades del seu exercici.
 • També són responsable solidaris del pagament dels deute tributari pendent, fins a l’import del valor dels béns o drets que s’hagin pogut embargar o alienar per l’Administració tributària, les persones o entitats següents:
  • Les que siguin causants o col•laborin en l’ocultació o la transmissió de béns o drets de l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària.
  • Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
  • Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia, col•laborin o consentin a aixecar els béns o drets embargats o aquells béns o drets sobre els quals s’hagi constituït la mesura cautelar o la garantia.
  • Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, una vegada rebuda la notificació de l’embargament, col•laborin o consentin a aixecar-los.

Responsabilitat solidària: procediment

 • No requereix declaració prèvia de fallit del deutor principal.
 • Requereix tràmit d’audiència al responsable.
 • En el cas de partícips d’entitat, l’import del deute es derivarà segons el coeficient de participació de cada partícip en l’entitat.
 • Abast: import principal de tot el deute, excloses les sancions tributàries i les multes de trànsit.

Responsabilitat subsidiària: Qui són els responsables subsidiaris d’un deute?

Són responsables subsidiaris d’un deute:

 • Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent comès infraccions tributàries, no hagin realitzat els actes necessaris, de la seva incumbència, per al compliment de les obligacions i deures tributaris, i que n’hagin consentit l’incompliment de qui en depenia o hagin adoptat acords que possibilitin les infraccions. La seva responsabilitat també s’estén a les sancions.
 • Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats i que no hagin fet el necessari per pagar les obligacions tributàries meritades pendents en el moment de la cessació, o bé hagin adoptat acords o mesures causants de d’impagament.
 • Els integrants de l’Administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general que no hagin realitzat les gestions necessàries per al compliment íntegre de les obligacions tributàries meritades, imputables als obligats tributaris respectius. De les obligacions tributàries i sancions posteriors a aquestes situacions hauran de respondre com a administradors, quan tinguin atribuïdes funcions d’administració.
 • Els adquiridors de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.

Responsabilitat subsidiària: procediment

 • Requereix la prèvia declaració de fallit del deutor principal.
 • Requereix el tràmit d’audiència al responsable.
 • Abast: import principal de tot el deute, excloses les sancions tributàries i les multes de trànsit.
 • En el cas d’adquiridors de béns afectes per llei al pagament del deute tributari, en el cas de l’impost sobre béns immobles, l’abast és l’import principal dels rebuts corresponents només a l’impost sobre béns immobles.

Quin són els terminis concedits al responsable per efectuar el pagament?

El termini concedit al responsable per efectuar el pagament és el que estableix el període de pagament en voluntària.
Si el responsable no fa el pagament en el termini esmentat, el deute se li ha d’exigir per via de constrenyiment, i s’estén al recàrrec pel període executiu que sigui procedent, amb els interessos de demora que corresponguin.