Alienació de béns i subhasta

Quines són les formes d’alienació de béns?

Les formes d’alienació dels béns o drets embargats són:

  • Subhasta pública
  • Concurs
  • Adjudicació directa

El procediment ordinari d’adjudicació de béns embargats és la subhasta pública, sempre que no sigui expressament aplicable una altra forma d’adjudicació.

Com es confecciona la valoració de béns embargats?

Els òrgans de recaptació competents han de valorar els béns embargats a preus de mercat i d’acord amb els criteris habituals de valoració.

La valoració s’ha de notificar a l’obligat al pagament, que, en cas de discrepància, pot presentar una valoració contradictòria realitzada per un pèrit adequat, en el termini de 15 dies, comptats a partir de l’endemà de la notificació.

Si la diferència entre totes dues, considerant la suma dels valors assignats per cada una a la totalitat dels béns, no excedeix el 20%, s’ha de convocar l’obligat al pagament per dirimir les diferències de valoració. Si s’arriba a un acord, s’ha de deixar constància per escrit del valor acordat, que és l’aplicable.

Quan no hi hagi acord entre les parts, l’òrgan de recaptació competent ha de sol•licitar una nova valoració a un pèrit adequat, en un termini no superior a 15 dies.

Aquesta valoració ha d’estar compresa entre els límits de les efectuades anteriorment i és la que s’aplica definitivament.

La subhasta

L’òrgan de recaptació competent ha d’acordar l’alienació mitjançant subhasta dels béns embargats que estimi suficients per cobrir suficientment el dèbit perseguit i les costes del procediment. En la mesura del possible, ha d’evitar la venda dels béns de valor notòriament superior al dels dèbits, sense perjudici que posteriorment autoritzi l’alienació dels que siguin necessaris.

L'acord d'alienació ha de contenir les dades identificatives del deutor, dels béns a subhastar, i el tipus de subhasta. En l'acord haurà de constar la durada del termini per a la presentació d'ofertes en els termes que preveu l'apartat 2 de l'article 104 del Reglament general de recaptació. Així mateix s'indicarà que la presentació d'ofertes es realitzarà de forma electrònica al Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

L’acord d’alienació s’ha de notificar a l’obligat al pagament; al seu cònjuge, si es tracta de béns de guanys o si es tracta de l’habitatge habitual; als creditors hipotecaris i pignoratius i, en general, als titulars de drets inscrits en el registre públic corresponent, amb posterioritat al dret de la hisenda pública, que figurin en el certificat de càrregues emès amb aquesta finalitat; al dipositari, si és aliè a l’Administració, i si n’hi ha, als copropietaris i tercers posseïdors dels béns a subhastar.

Els béns embargats es poden alliberar en qualsevol moment abans de l'emissió de la certificació de l'acord d’adjudicació o de l'atorgament de l'escriptura pública de venda, mitjançant el pagament íntegre del deute.

Realitzada la notificació de l'acord de subhasta, per la seva realització hauran de transcórrer 15 dies com a mínim. La subhasta s'anunciarà mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i s'obrirà transcorregudes al menys 24 hores des de la publicació de l'anunci.