Procediment de recaptació davant de successors

Tipus de successors:

  • Successors de persones físiques (hereus)
  • Successors de persones jurídiques

Successors de persones físiques

A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents s’han de transmetre als hereus, sense perjudici del que estableix la legislació civil quant a l’adquisició de l’herència.

Les obligacions tributàries esmentades s’han de transmetre als legataris en les mateixes condicions que les establertes per als hereus quan l’herència es distribueixi a través de llegats i en els supòsits en què s’institueixin llegats de part alíquota.

En cap cas no es transmeten les sancions. Tampoc no es transmet l’obligació del responsable, tret que s’hagi notificat l’acord de derivació de responsabilitat abans de la mort.

El fet que el deute tributari no estigui liquidat a la data de la mort del causant no impedeix la transmissió als successors de les obligacions tributàries meritades. En aquest cas, les actuacions s’entenen amb qualsevol dels successors i s’ha de notificar la liquidació que en resulti a tots els interessats que constin en l’expedient.

Mentre l’herència estigui jacent, el compliment de les obligacions tributàries del causant correspon al representant de l’herència jacent.

Les actuacions administratives que tinguin per objecte la quantificació, determinació i liquidació de les obligacions tributàries del causant s’han de realitzar o continuar amb el representant de l’herència jacent. Si al final del procediment no es coneixen els hereus, les liquidacions s’han de fer a nom de l’herència jacent.

Les obligacions tributàries a què es refereix el paràgraf anterior i les que siguin transmissibles per causa de mort es poden satisfer amb càrrec als béns de l’herència jacent.

  • No requereix prèvia declaració de fallit del deutor principal.
  • No requereix tràmit d’audiència al responsable.
  • Abast: import total de l’expedient, excloses les sancions.
  • El termini concedit al successor per efectuar el pagament és l’establert pel període de pagament en executiva.

Successors de persones jurídiques

Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continua amb els seus socis, partícips o cotitulars, una vegada constatada l’extinció de la personalitat jurídica.

Dissolta i liquidada una fundació, el procediment de recaptació ha de continuar amb els destinataris dels seus béns i drets.

L’Administració tributària es pot dirigir contra qualsevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots aquests simultàniament o successivament, per requerir-los el pagament dels deutes tributaris i les costes pendents.

Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades en les quals la llei limita la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, es transmeten a aquests, que queden obligats solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.

Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades en les quals la llei no limita la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, es transmeten íntegrament a aquests, que queden obligats solidàriament al seu compliment.

El fet que el deute tributari no estigui liquidat en el moment de produir-se l’extinció de la personalitat jurídica de la societat o l’entitat no impedeix la transmissió de les obligacions tributàries meritades als successors, i es poden entendre les actuacions amb qualsevol d’ells.

En els casos d’extinció o dissolució sense liquidació de les societats mercantils, les obligacions tributàries pendents d’aquestes s’han de transmetre a les persones o entitats que succeeixin o que siguin beneficiàries de l’operació corresponent. Aquesta norma també és aplicable a qualsevol cas de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil.

En cas de dissolució de fundacions o entitats a què es refereix l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària, les obligacions tributàries pendents d’aquestes es transmeten als destinataris dels béns i drets de les fundacions o als partícips o cotitulars d’aquestes entitats.

Les sancions que puguin ser procedents per les infraccions comeses per les societats i entitats a què es refereix aquest article són exigibles als successors d’aquestes, en els termes que estableixen els apartats anteriors, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.

  • No requereix prèvia declaració de fallit del deutor principal.
  • No requereix tràmit d’audiència al responsable.
  • Abast: import total de l’expedient, excloses les sancions.

El termini concedit al successor per efectuar el pagament és l’establert pel període de pagament en executiva.