• Recaptació executiva

  Què és la recaptació tributària? La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives per cobrar els deutes tributaris, i es pot realitzar en període voluntari, amb el ...

  Continuar llegint
 • Embargaments

  Què és la diligència d’embargament? La diligència d’embargament és el document en què es documenta l’embargament. Cada actuació d’embargament s’han de documentar en una diligència, ...

  Continuar llegint
 • Ajornament i fraccionament del pagament d’un deute en executiva

  Els deutes tributaris que estiguin en període executiu es poden ajornar o fraccionar, amb la sol•licitud prèvia de l’obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi ...

  Continuar llegint
 • Procediment de recaptació davant de responsables

  Tipus de responsabilitat: Responsabilitat solidària Responsabilitat subsidiària

  Continuar llegint
 • Procediment de recaptació davant de successors

  Tipus de successors: Successors de persones físiques (hereus) Successors de persones jurídiques

  Continuar llegint
 • Alienació de béns i subhasta

  Quines són les formes d’alienació de béns? Les formes d’alienació dels béns o drets embargats són: Subhasta pública Concurs Adjudicació directa El procediment ordinari d’adjudicació ...

  Continuar llegint
  • Pàgina 1 de 1
  • 1