Domiciliació de tributs

La domiciliació de tributs consisteix a donar una ordre de càrrec en compte, que s’aplica periòdicament fins que no se’n produeix la cancel•lació o fins que s’extingeix el fet imposable.

Les ordres de domiciliació tenen efecte sobre els rebuts de venciment periòdic. Queden exclosos els deutes que figuren dins una Notificació de liquidació, que cal  pagar pels sistemes que s’indiquen en el mateix document.

Perquè la domiciliació tingui efecte l’any en curs, l’ordre s’ha de tramitar 15 dies abans del dia en què s’inicia el període de pagament voluntari. Si l’ordre arriba en una data posterior, la domiciliació tindrà efectes l’any següent.