Sol·licitud no subjecció, exempció o bonificació de l'IVTM

Quan es pot presentar?

NO SUBJECCIONS

Es pot presentar en qualsevol moment, a partir del qual només es podran revisar els últims quatre anys i s’aplicarà automàticament per als anys següents, sempre i quan es mantinguin les mateixes condicions per les quals es va concedir; d’acord amb els requisits que per llei i ordenança s’exigeixin.

EXEMPCIONS

Si es tracta d’una exempció que s’ha de sol·licitar expressament per l’interessat, es podrà presentar en qualsevol moment de l’exercici en curs.

Si es tracta d’una exempció reconeguda directament per la llei, es podrà presentar en qualsevol moment, a partir del qual només es podran revisar els últims quatre anys.

En ambdós casos, s’aplicarà automàticament per als anys següents, sempre i quan es mantinguin les mateixes condicions per les quals es va concedir; d’acord amb els requisits que per llei i ordenança s’exigeixin.

BONIFICACIONS

Es pot presentar en qualsevol moment de l’exercici en curs i s’aplicarà automàticament per als anys següents, sempre i quan es mantinguin les mateixes condicions per les quals es va concedir; d’acord amb els requisits que per llei i ordenança s’exigeixin.

Qui la pot sol·licitar?

Model

Termini per resoldre

  • El termini per resoldre-la és de sis mesos des de la data de presentació de la sol•licitud.
  • Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que la sol•licitud presentada s’ha desestimat.
  • Quan no s’estigui d’acord amb el que s’hagi resolt, el sol•licitant podrà interposar, dins el termini i en la forma escaient, recurs contenciós administratiu.

Regulació