Sol·licitud de fraccionaments i ajornaments

Quan es pot presentar?

Es pot sol·licitar en qualsevol moment:

  • Quan el deute es trobi en període voluntari, el fet de presentar la sol·licitud impedirà que s’iniciï el període executiu, però no la meritació de l’interès de demora.
  • Quan el deute es trobi en període executiu, la sol·licitud es podrà presentar fins al moment en què es notifiqui a l’obligat l’acord d’alienació dels béns embargats.

Qui la pot presentar?

  • L’obligat tributari;
  • Els successors;
  • El representant que formalment es designi a aquest efecte (model de representació);
  • Qualsevol persona que vegi afectats els seus interessos legítims i directes  per l’acte administratiu de gestió;
  • El responsable subsidiari o solidari.

Model

Termini per resoldre

  • El termini per resoldre-la és de sis mesos des de la data de presentació de la sol•licitud.
  • Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que la sol•licitud presentada s’ha desestimat.
  • Quan no s’estigui d’acord amb el que s’hagi resolt, el sol•licitant podrà interposar, dins el termini i en la forma escaient, recurs contenciós administratiu.

Regulació