Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts

Quan es pot presentar?

Es pot presentar dins el termini de quatre anys a comptar des que es va efectuar l’ingrés indegut.

Qui la pot presentar?

  • L’obligat tributari;
  • Els successors;
  • El representant que formalment es designi a aquest efecte (model de representació).

Model

Termini per resoldre

  • El termini per resoldre-la és de sis mesos des de la data de presentació de la sol•licitud.
  • Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que la sol•licitud presentada s’ha desestimat.
  • Quan no s’estigui d’acord amb el que s’hagi resolt, el sol•licitant podrà interposar, dins el termini i en la forma escaient, recurs contenciós administratiu.

Regulació