Al·legacions al tràmit d’audiència

Quan es poden formular?

Es poden formular en el termini de 10 dies a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació.

Qui les pot formular?

  • L’obligat tributari;
  • Els successors;
  • El representant que formalment es designi a aquest efecte (model de representació);
  • El responsable subsidiari o solidari.

Model

Termini per resoldre

Es tracta d’un acte de tràmit i les al•legacions han de ser resoltes:

  • En el cas que es desestimin, en l’acord de derivació.
  • En el cas que s’estimin,  s’han de notificar al recurrent en una resolució independent.

Regulació