Taxes

Què és una taxa?

Les taxes són contraprestacions que exigeix una administració per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives.

Així, un ajuntament pot exigir taxes quan s’ocupa part del domini públic, ja sigui amb la instal•lació d’una terrassa de bar, un quiosc o amb la reserva d’un gual perquè només hi pugui accedir una persona en aquell espai, o per instal•lar tanques per la construcció d’obres, etc.

També s’exigeix una taxa quan l’Administració realitza serveis públics als quals està obligada per llei, com la recollida d’escombraries o el de subministrament d’aigua, entre d’altres.

Així mateix, les taxes també s’apliquen com a contraprestacions per dur a terme tasques administratives que s’han sol•licitat, com en el cas de les peticions per utilitzar l’escut del municipi, per llicències de taxis, per llicències d’obres, per llicències d’obertura d’establiments, per guarderia rural, per serveis de prevenció i extinció d’incendis, per assistència sanitària o psicològica, per serveis de desinfecció, per llars d’infants, per piscines o instal•lacions esportives, per cementiri, per clavegueram, per museus i biblioteques, etc.

Qui és el subjecte passiu de les taxes?

L’article 23 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que és subjecte passiu de les taxes qualsevol persona, sigui natural o jurídica, i les entitats de l’article 35.4 de l’LGT, sempre que gaudeixi, utilitzi o aprofiti especialment el domini públic local en benefici particular. També disposa que ho són les persones que sol•licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats locals que prestin o realitzin les entitats locals.

En determinades taxes, està obligat a tributar el substitut del contribuent, el qual per imperatiu legal passa a ocupar la posició d’obligat tributari.

Aquesta condició l’adquireix el propietari del immoble quan la taxa és per raó de serveis o activitats que beneficiïn els ocupants d'habitatges o locals o els afectin.

També són  substituts del contribuent, els constructors i contractistes d’obres en les taxes per atorgament de llicències urbanístiques. 

En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis, de prevenció de ruïnes, construccions i enderrocs, salvaments i, en general, de protecció de persones i béns, inclòs el manteniment del servei, les entitats o societats asseguradores del risc són les substitutes del contribuent.

Així com en el cas de taxes per aprofitament privatiu per entrades de vehicles o guals,  són substituts els propietaris dels immobles que  hi tenen l’accés.

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol•licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Exemple de carta de pagament (pdf)

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

Regulació de les taxes

Les taxes estan regulades per:

  • El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març;
  • Les ordenances fiscals dels ajuntaments, on es poden fixar els imports aplicables i la resta d’aspectes substantius i formals per la seva gestió i recaptació. Els imports a tributar poden consistir en una tarifa, una quantitat fixa, o bé una combinació de totes dues.

Cal que hi hagi una ordenança fiscal per a cada taxa que es reguli, de forma que cadascuna en reculli els aspectes concrets.

La taxa es merita quan s’inicia la prestació del servei o l’ús privatiu o quan es presenta la sol•licitud; si es tributa periòdicament, la meritació es produeix l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural.