e-Tauler

L'e-TAULER és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics, així com de les citacions per a les notificacions per compareixença en substitució dels diaris oficials, mitjançant Internet. L'e-TAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

Accés al e-Tauler.

Marc legal

Quan no s’hagin pogut efectuar personalment les notificacions tributàries per causes no imputables a BASE-Gestió d’Ingressos, intentades al menys dos cops (un si el resultat és de desconegut) en el domicili fiscal o, si s’escau, en el designat expressament per l’interessat, es citarà per a què comparegui l’interessat o al seu representant per mitjà dels anuncis que es publicaran a la Seu Electrònica de BASE-Gestió d’Ingressos, a l’apartat e-Tauler.

Aquesta publicació dona compliment al que disposa l’article 112.1.a i 2 de la Llei General Tributària (segons redacció donada per Llei 2/2011, de 4 de març) i article 15 de l’Ordenança d’Administració electrònica (redacció vigent des de 29 de juliol de 2012, BOPT 175 de 28 de juliol) i 16 de l’Ordenança Fiscal general (redacció vigent des de 29 juliol de 2012, BOPT 175 de 28 de juliol) i substitueix les publicacions en el Butlletí Oficial de la província Tarragona i, si s’escau, en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Els anuncis de notificació per compareixença que es publicaran al servei e-Tauler de la Seu Electrònica de BASE són els següents:

1- Departament Assessoria jurídica i contractació

1.1- Notificacions de requeriments de complementació de recursos.
1.2- Notificacions de resolució de recursos.

2- Departament d’Inspecció i comprovació

2.1- Comunicació d'inici d'actuacions inspectores.
2.2- Requeriment d'aportació de documentació (1r, 2n i 3r requeriment).
2.3- Requeriments de documentació/informació/altres.
2.4- Comunicació de proposta de regularització, obertura del tràmit d'audiència i requeriment de signatura d'acta.
2.5- Proposta i resolució d’arxiu.
2.6- Acta de conformitat / de disconformitat / amb acord.
2.7- Informe preceptiu ampliatori d'actes de disconformitat.
2.8- Notificació resolució rectificant errors de caràcter material / ordenant completar l’expedient / de liquidació / d’errors en l’apreciació dels fets o indeguda aplicació de les normes jurídiques en actes de conformitat.
2.9- Notificació resolució de liquidació en actes de disconformitat.
2.10- Notificació resolució recurs de reposició.
2.11- Comunicació proposta ampliació/suspensió termini actuacions.
2.12- Notificació acord ampliació termini actuacions.
2.13- Notificació acord suspensió actuacions.
2.14- Notificació acord represa actuacions.
2.15- Notificació acord remoció inspector/instructor.
2.16- Notificació ampliació abast/extensió/període actuacions.
2.17- Comunicació inici expedient sancionador.
2.18- Notificació resolució sancionadora / d’arxiu sancionador.
2.19- Exigència de la reducció de l'import de la sanció.

3- Departament de liquidació i facturació

3.1- Liquidació d’ingrés directe.
3.2- Tràmit d’audiència expedients canvi titularitat.

4- Departament de recaptació executiva

4.1- Embargament de comptes, sous i salaris i devolucions de l’AEAT:
        4.1.1- Notificació d'embargament de comptes corrents i, en el seu cas, de providència de constrenyiment per acumulació de deutes, notificant la situació actual de l'expedient.
        4.1.2- Notificació d'embargament de sous, salaris i pensions i, en el seu cas, de providència de constrenyiment per acumulació de deutes, notificant la situació actual de l'expedient.
        4.1.3- Notificació d'embargament de devolucions tributàries gestionades per l'AEAT i, en el seu cas, de providència de constrenyiment per acumulació de deutes, notificant la situació actual de l'expedient.
4.2- Fraccionaments/ajornaments:
        4.2.1- Deutes en voluntària:
                4.2.1.1- Notificació de concessió de ajornament/fraccionament de deutes.
                4.2.1.2- Notificació de denegació de ajornament/fraccionament de deutes.
        4.2.2- Deutes en executiva:
                4.2.2.1- Notificació de concessió de ajornament/fraccionament.
                4.2.2.2- Notificació de fraccionament/ajornament desestimat període executiu.
        4.2.3- Per tots els deutes (voluntària i executiva)
                4.2.3.1- Requeriment garantia.
                4.2.3.2- Requeriment compte domiciliació fraccionament.
                4.2.3.3- Notificació execució hipoteca unilateral.
4.3- Derivacions:
        4.3.1- Notificació citació al tràmit d’audiència.
        4.3.2- Notificació de derivació de deutes.
        4.3.3- Notificació del requeriment de responsabilitat solidària per cotitularitat de béns immobles.
        4.3.4- Notificació de la provisió de constrenyiment d’expedients executius.
        4.3.5- Notificació de la provisió de constrenyiment d’expedients executius procedent de la derivació de deutes.
        4.3.6- Notificació de l’acumulació de deutes en expedient derivació de deutes.
        4.3.7- Notificació successors de persones físiques (Hereus).
        4.3.8- Notificació de la diligència d’embargament de crèdits d’ajuntaments.
4.4- Embargament Vehicles
        4.4.1- Notificació de l’embargament de vehicles.
        4.4.2- Notificació de la valoració de vehicle embargat.
        4.4.3- Notificació de l’embargament de vehicles a cotitulars.
4.5- Notificacions Constrenyiment i acumulació
        4.5.1- Notificació de la provisió de constrenyiment d’expedients executius.
4.6- Embargament immobles
        4.6.1- Notificació Diligència d'embargament de béns immobles.
        4.6.2- Notificació de Valoració de béns immobles.
        4.6.3- Notificació Requeriment de títols.
        4.6.4-Notificació Diligència d'Embargament per Ampliació de Responsabilitat.
        4.6.5- Notificació Diligència d'Embargament de sobrant.
        4.6.6- Notificació requeriment pagament quotes d’urbanització.
        4.6.7- Notificació embargament de crèdits.
        4.6.8- Notificació requeriment import actual de crèdits als creditors.
        4.6.9- Notificació liquidació expedient.
        4.6.10- Notificació requeriment de pagament al adquirent.
        4.6.11- Notificació embargament de rendes.
        4.6.12- Notificació resultat alienació de béns mitjançant venda i gestió directa.
        4.6.13- Edictes de subhasta.
        4.6.14- Edictes de venda i gestió directa.

5- Departament de gestió tributària

5.1- Tràmit d'audiència expedients de bonificacions.