Competències delegades

El 5 de maig de 1995 la Diputació de Tarragona va acordar crear un organisme autònom de caràcter administratiu (BASE-Gestió d’Ingressos), perquè gestionés, de forma descentralitzada, les diverses facultats que li corresponien o li poguessin correspondre en matèria de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tot tipus d'ingressos susceptibles de ser executats per via de constrenyiment. Facultats que actualment també s'estenen als ingressos de dret privat.

Competències atribuïdes per delegació d'altres administracions:

Atribuïdes per delegació dels ajuntaments:

 • Gestió tributària i recaptació de l’IBI, l’IAE i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 • Recaptació voluntària i executiva de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys i naturalesa urbana. 
 • Contribucions especials i l’impost de construccions, instal·lacions i obres. 
 • Recaptació voluntària i executiva dels preus públics i la resta d’ingressos locals. 
 • Liquidació i cobrament de les altes en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 • Gestió de multes de trànsit. 
 • Inspecció de tributs i taxes de competència municipal. 
 • Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

Atribuïdes per la Diputació de Tarragona:

 • Competències pròpies. 
 • Suport financer, mitjançant bestretes, als ajuntaments que tenen delegada la recaptació. 
 • Assessorament jurídic, economicofinancer i tècnic als ajuntaments. 
 • Elaboració i manteniment de sistemes d’informació. 
 • Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

Atribuïdes per l’Agència Tributària de Catalunya:

 • Emetre i practicar la notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ATC.
 • Gestionar els deutes un cop iniciat el procediment de constrenyiment fins a la finalització de les actuacions recaptatòries assumides en virtut del present conveni. 
 • Liquidar els interessos en fase d’embargament, previstos pels articles 72.4 b), c) i d) del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol; els que corresponguin en la gestió de les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments, d’acord amb els articles 53.1 i 53.2 d’aquest Reglament; i els que s’acreditin per la suspensió del procediment de constrenyiment d’acord amb l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Dictar la diligència d’embargament i els actes propis del procediment de recaptació en exercici de les competències assumides en virtut del present conveni i procedir a la seva execució.
 • Ordenar l’aixecament dels embargaments que hagi acordat en exercici de les seves competències. ― Tramitar i resoldre els recursos de reposició contra els actes que dictin.
 • Tramitar i resoldre les sol·licituds de suspensió dels actes impugnats.
 • Resoldre les sol·licituds de fraccionaments/ajornaments un cop iniciat el procediment de constrenyiment, amb aplicació dels criteris temporals, quantitatius i d’aportació de garanties fixats per l’ATC, sense perjudici que l’ATC pugui avocar aquesta facultat quan ho consideri oportú.
 • Resoldre els recursos contra els acords en matèria de fraccionaments i ajornaments sol·licitats un cop iniciat el procediment executiu, excepte en els casos en què l’ATC hagi avocat la resolució de les sol·licituds.
 • Executar els acords de devolució d’ingressos indeguts cobrats pels organismes autònoms que els traslladi l’ATC. 
 • Executar les resolucions dels òrgans economicoadministratius i les sentències dictades en relació amb els actes dictats per l’organisme autònom. ― Resoldre les terceries que es puguin promoure contra els actes del procediment de recaptació que l’ATC hagi dictat. 
 • L’execució de garanties d’acord amb el que estableix l’article 168 de la Llei 58/2003, general tributària.
 • Acordar el reembossament del cost de les garanties aportades per suspendre l’execució dels actes del procediment de constrenyiment que puguin dictar, o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute carregat a l’organisme autònom, quan els dits actes siguin declarats improcedents per sentència o resolució administrativa ferma.
 • Resoldre les sol·licituds de devolucions d’ingressos indeguts per actuacions realitzades en compliment del present conveni. 
 • Proposar, si escau, la declaració de crèdit incobrable. 
 • Preparar i confeccionar els expedients que hagin de ser remesos a l’òrgan economicoadministratiu que correspongui en cada cas, en la part que hagi estat tramitada pels organismes. 
 • Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

Atribuïdes pel Ministeri d’Economia i Hisenda:

 • Inspecció de l’IAE.
 • Gestió censal de l’IAE.
 • Gestió cadastral de l’IBI de naturalesa urbana.
 • Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

BASE-Gestió d’Ingressos també s’encarrega de dur a terme totes les activitats connexes o complementàries de les competències anteriors, que siguin necessàries per millorar l'eficàcia de l’actuació.

Segons la relació entre administracions públiques i els seus ens, les funcions derivades d’aquestes competències també es poden fer mitjançant col•laboració, cooperació, encàrrec de gestió i altres instruments habilitats per a aquesta finalitat.