Organització i normativa

Òrgans de Govern

Els òrgans de Govern de BASE són el Consell Rector, el president i el vicepresident. La composició, les atribucions i el règim jurídic són els que contenen els Estatuts de BASE.

Membres del Consell Rector de BASE

President : Il·ltre. Sr. Eduard Rovira i Gual

Vicepresident primer: Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch

Vicepresidenta segona: Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras

Vocals:

Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega

Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè

Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomàs i Roiget

Il·ltre. Sr. Joan Josep García Rodriguez

Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon

Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé

Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca

Il·ltre. Sr. Rubén Viñuales Elías


 

Secretària general: Sra. Pilar Sánchez Peña
Interventor: Sr. Tomàs Carbonell Vila
Tresorer : Sr. Francesc Cid Grau
Cap de l'Organisme Antònom e.f.: Sr. Joan Carles Bertomeu Blanch
Gerent coordinador de serveis: Sr. Enrique Llorca Ayora
Secretari p.d.: Sr. Manel Jardí Boquera
 

Normativa