Exempcions fiscals

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix les exempcions següents:

 • Els béns que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals i que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.
 • Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
 • Els béns de l'Església catòlica, en els termes que preveu l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes que estableixen els acords respectius de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució.
 • Els béns de la Creu Roja Espanyola.
 • Els immobles al quals sigui aplicable l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, amb la condició de reciprocitat, i els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
 • La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent determinades per reglament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.
 • Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats als mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació de les línies esmentades. Per tant, no estan exempts, els establiments d'hoteleria, d’espectacles, comercials i d'esplai, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal•lacions fabrils.

Exempcions amb sol·licitud prèvia

 • Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament en centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyament concertat, sempre que el titular de l’activitat educativa concertada sigui el subjecte passiu del tribut.
  Documentació:
  • Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de finalització.
  • Certificat emès per la Gerència Territorial del Cadastre sobre la superfície destinada a l’activitat concertada.
  • Plànols de les instal•lacions, on es destaqui la superfície destinada a l’activitat concertada.
 • Els béns declarats, de forma expressa i individual, monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant reial decret, en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a què es refereix l'article 12 com a integrants del patrimoni històric espanyol. A més dels inclosos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la Llei 16/1985.
  Aquesta exempció no inclou tots els tipus de béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i dels llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó, exclusivament, els que compleixin les condicions següents:
  • En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial a l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.
  • En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos al catàleg que preveu el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament per al desplegament i l’aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
 • La superfície de les forests en què es duguin a terme repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció té una duració de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se’n faci la sol•licitud.
  Documentació:
  • Certificat de l’Administració forestal en què s’acrediti l’existència d’una activitat repobladora subjecta al pla tècnic corresponent.
 • Els immobles dels quals siguin titulars les entitats sense fins lucratius definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que aquests béns no estiguin afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’impost de societats. El gaudiment d’aquest benefici està condicionat, en els termes del Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, al compliment de les condicions següents:
  • Comunicar, a l’ajuntament o administració que realitzi la gestió tributària de l’impost, l’exercici de l’opció regulada a l’article 14 de la Llei 49/2002.
  • Acreditar l’exercici de l’anterior comunicació mitjançant la declaració censal corresponent.
   L’aplicació del benefici quedarà condicionada, per a cada període impositiu, al compliment de les condicions i requisits de l’article 3 de la Llei 49/2002.

Exempcions potestatives

L’exempció és potestativa, per als ajuntaments que ho vulguin reconèixer en la seva ordenança fiscal, en els casos següents:

 • Els béns dels quals són titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests béns estiguin directament afectats al compliment dels fins específics d’aquests centres.
  Documentació:
  • Acreditació de la titularitat del bé immoble. 
  • Acreditació de l'afectació del centre per a finalitats sanitàries.