Identificació del conductor

La identificació de la persona que conduïa el vehicle objecte de la denúncia s’ha de fer en el termini dels 20 dies naturals següents a la notificació del requeriment.

També es pot fer la identificació, en aquells casos que legalment no es obligatòria, en idèntic termini a partir de la notificació de la denúncia. Ex: infraccions per estacionament indegut

Qui pot acollir-se?

  • La persona a la qual es dirigeix el requeriment/denúncia.

Requisits

  • Presentar pels canals de tramitació el model M-250-Identificació conductor
  • Acompanyar el model amb la documentació necessària, si procedeix.

Clàusules legals

  • Art. 11.a del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

Canals de tramitació

Presencial: Pots presentar el document en qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos.

Correu Postal: Pots enviar el model per correu postal:

També pots realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

Models normalitzats

Documentació necessària

  • Acreditació de la identificació del sol·licitant i del representant legal (si n’hi ha), mitjançant la documentació en vigor.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau. 
  • Si necessiteu més espai per a escriure informació podeu utilitzar l’imprès Model 902.
  • És obligatori que consignis el número de permís o llicència de conducció que permeti la identificació en el Registre de Conductors i Infractors. Si el conductor no hi figura inscrit hauràs de disposar d'una còpia de l'autorització administrativa que habiliti el conductor identificat per conduir a Espanya, la qual hauràs d'adjuntar a aquesta sol·licitud. En el cas que el titular sigui una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, hauràs d'ajuntar la còpia del contracte de lloguer.