Servei de Gestió Censal

Comprèn el tractament de tota la informació relativa a baixes, altes, canvis de domini i altres variacions per tal d’elaborar i mantenir els censos i els padrons.