Servei d'Inspecció i comprovació

Comprèn totes aquelles actuacions encaminades a descobrir aquells fets imposables ignorats per l’Administració i la seva consegüent atribució als subjectes passius o obligats tributaris o a comprovar l’exactitud dels deutes tributaris ingressats o declaracions presentades. També té com a objectiu determinar si els actes realitzats pel contribuent poden ser constitutius d’haver comès una infracció tributària i, com a conseqüència, iniciar l’expedient sancionador que procedeixi i acordar la imposició de la sanció que se’n derivi. Aplicable als ingressos:

  • Impostos: Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
  • Taxes: taxa per llicències urbanístiques, taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques a favor d’empreses explotadores.