Base On-line

BASE

Competències delegades

Competències delegades

El 5 de maig de 1995 la Diputació de Tarragona va acordar crear un organisme autònom de caràcter administratiu (BASE-Gestió d’Ingressos), perquè gestionés, de forma descentralitzada, les diverses facultats que li corresponien o li poguessin correspondre en matèria de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tot tipus d'ingressos susceptibles de ser executats per via de constrenyiment. Facultats que actualment també s'estenen als ingressos de dret privat.

Competències atribuïdes per delegació d'altres administracions

Atribuïdes per delegació dels ajuntaments:

 • Gestió tributària i recaptació de l’IBI, l’IAE i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 • Recaptació voluntària i executiva de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys i naturalesa urbana. 
 • Contribucions especials i l’impost de construccions, instal·lacions i obres. 
 • Recaptació voluntària i executiva dels preus públics i la resta d’ingressos locals. 
 • Liquidació i cobrament de les altes en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 • Gestió de multes de trànsit. 
 • Inspecció de tributs i taxes de competència municipal. 
 • Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

 

Atribuïdes per la Diputació de Tarragona:

 • Competències pròpies. 
 • Suport financer, mitjançant bestretes, als ajuntaments que tenen delegada la recaptació. 
 • Assessorament jurídic, economicofinancer i tècnic als ajuntaments. 
 • Elaboració i manteniment de sistemes d’informació. 
 • Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

 

Atribuïdes per l’Agència Tributària de Catalunya:

 • Emetre i practicar la notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ATC.
 • Gestionar els deutes un cop iniciat el procediment de constrenyiment fins a la finalització de les actuacions recaptatòries assumides en virtut del present conveni. 
 • Liquidar els interessos en fase d’embargament, previstos pels articles 72.4 b), c) i d) del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol; els que corresponguin en la gestió de les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments, d’acord amb els articles 53.1 i 53.2 d’aquest Reglament; i els que s’acreditin per la suspensió del procediment de constrenyiment d’acord amb l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Dictar la diligència d’embargament i els actes propis del procediment de recaptació en exercici de les competències assumides en virtut del present conveni i procedir a la seva execució.
 • Ordenar l’aixecament dels embargaments que hagi acordat en exercici de les seves competències. ― Tramitar i resoldre els recursos de reposició contra els actes que dictin.
 • Tramitar i resoldre les sol·licituds de suspensió dels actes impugnats.
 • Resoldre les sol·licituds de fraccionaments/ajornaments un cop iniciat el procediment de constrenyiment, amb aplicació dels criteris temporals, quantitatius i d’aportació de garanties fixats per l’ATC, sense perjudici que l’ATC pugui avocar aquesta facultat quan ho consideri oportú.
 • Resoldre els recursos contra els acords en matèria de fraccionaments i ajornaments sol·licitats un cop iniciat el procediment executiu, excepte en els casos en què l’ATC hagi avocat la resolució de les sol·licituds.
 • Executar els acords de devolució d’ingressos indeguts cobrats pels organismes autònoms que els traslladi l’ATC. 
 • Executar les resolucions dels òrgans economicoadministratius i les sentències dictades en relació amb els actes dictats per l’organisme autònom. ― Resoldre les terceries que es puguin promoure contra els actes del procediment de recaptació que l’ATC hagi dictat. 
 • L’execució de garanties d’acord amb el que estableix l’article 168 de la Llei 58/2003, general tributària.
 • Acordar el reembossament del cost de les garanties aportades per suspendre l’execució dels actes del procediment de constrenyiment que puguin dictar, o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute carregat a l’organisme autònom, quan els dits actes siguin declarats improcedents per sentència o resolució administrativa ferma.
 • Resoldre les sol·licituds de devolucions d’ingressos indeguts per actuacions realitzades en compliment del present conveni. 
 • Proposar, si escau, la declaració de crèdit incobrable. 
 • Preparar i confeccionar els expedients que hagin de ser remesos a l’òrgan economicoadministratiu que correspongui en cada cas, en la part que hagi estat tramitada pels organismes. 
 • Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

 

Atribuïdes pel Ministeri d’Economia i Hisenda:

 • Inspecció de l’IAE.
 • Gestió censal de l’IAE.
 • Gestió cadastral de l’IBI de naturalesa urbana.
 • Qualsevol altra actuació material necessària per a l’efectivitat de les anteriors.

BASE-Gestió d’Ingressos també s’encarrega de dur a terme totes les activitats connexes o complementàries de les competències anteriors, que siguin necessàries per millorar l'eficàcia de l’actuació.

Segons la relació entre administracions públiques i els seus ens, les funcions derivades d’aquestes competències també es poden fer mitjançant col·laboració, cooperació, encàrrec de gestió i altres instruments habilitats per a aquesta finalitat.