Base On-line

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

Introducció

BASE-Gestió d'Ingressos s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.base.cat, exclòs el contingut incrustat provinent d'altres dominis.

Estat de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat en els aspectes que es detallen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. Falta de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018
  1. En alguna pàgina la relació de contrast en text podria no ser d'almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim].
  2. En alguna pàgina el contrast dels components d'interfície d'usuari i d'objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast no textual].
  3. En alguna pàgina alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat].
  4. De manera puntual, alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per pausar, controlar o amagar la informació [requisit número 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Pausa, detenció, ocultació].
  5. La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb el teclat [requisit número 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022 Focus visible].
  6. Hi ha funcionalitat només operable mitjançant el moviment [requisit número 9.2.5.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Actuació mitjançant moviment].
  7. Hi ha camps d'entrada de dades amb capacitat de detecció automàtica d'errors que no identifiquen on o com es produeix aquest error [requisit número 9.3.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació d'errors].
  8. De manera puntual, podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no se'n notifiqui a l'usuari la suggerència per solucionar-ho [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant d'errors].
  9. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  10. En algun document la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].
  11. En alguns formularis, el camp d'entrada que recull informació sobre l'usuari no té identificat el propòsit [requisit número 10.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació del propòsit d'entrada].
  12. En algún document s'han pogut utilitzar imatges de text en lloc de text per transmetre informació [requisit número 10.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Imatges de text].
  13. Puntualment, algún document podria no tenir identificat el títol de la pàgina [requisit número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulació de pàgines].
  14. De manera puntual, algún enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 10.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços].
  15. Pot haver-hi algun encapçalament o algun nom de control que no sigui prou descriptiu del seu propòsit [requisit número 10.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022 Encapçalaments i etiquetes].
  16. De manera puntual, algunes etiquetes que acompanyen als controls no tenen el mateix nom [requisit número 10.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Inclusió de l'etiqueta en el nom].
  17. En alguna pàgina no s'indica el llenguatge per defecte que s'utilitza [requisit número 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Llenguatge de la pàgina].
  18. Hi ha camps d'entrada de dades amb capacitat de detecció automàtica d'errors que no identifiquen on o com es produeix aquest error [requisit número 10.3.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació d'errors].
  19. De manera puntual, podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no se'n notifiqui a l'usuari la suggerència per solucionar-ho [requisit número 10.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant d'errors].
  20. En algun document pot haver-hi atributs i ID duplicats [requisit número 10.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Processament].
  21. En algun document els components d'interfície d'usuari com elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 10.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor].
    
 2. Càrrega desproporcionada
   
  1. No s'aplica.
    
 3. El contingut no entra dins del àmbit de la legislació aplicable
  1. Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat. Tot i així, s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho compleixin.
  2. Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per BASE-Gestió d'Ingressos o que no estiguin sota el seu control, com per exemple, arxius d'ofimàtica.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el dia 11/07/2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació realitzada per inSuit el dia 07/07/2023.

Última revisió de la declaració: 11/07/2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018), com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Per a aquestes comunicacions, teniu disponibles aquests canals de comunicació:

D'acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons l'establert a l'article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través del telèfon: +34 977 253 400 o correu electrònic: u.atenciousuaris@base.cat, així com de la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de BASE-Gestió d'Ingressos.

Procediment de reclamació

Si, després de presentar una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'està d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits contemplats a l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut els vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través del telèfon: +34 977 253 400 o correu electrònic: u.atenciousuaris@base.cat de BASE-Gestió d'Ingressos, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de BASE-Gestió d’Ingressos.

Contingut opcional

BASE-Gestió d'Ingressos ha incorporat a la seva pàgina web la plataforma d'accessibilitat web universal inSuit. Un servei que millora automàticament l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva.

Per activar la plataforma inSuit a la web de BASE-Gestió d’Ingressos: cal activar la pestanya d'inSuit inserida al costat esquerre (EINES D'ACCESSIBILITAT).

Activació d'inSuit

L'usuari rebrà des de la web les ajudes tècniques que li permetran navegar de manera adaptada a les seves necessitats i preferències.

Ajudes tècniques d'inSuit
Ajuda tècnica Adreçada a
Navegació amb teclat Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat utilitzant balises numèriques.
Navegació per a visió reduïda Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar els contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.
Comandaments de veu Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina mitjançant senzills comandaments de veu.
Navegació amb Sons Persones amb discapacitat motriu amb afectació de la parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, mitjançant una exploració de les opcions disponibles.
Navegació amb Pulsador Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic pulsador, mitjançant una exploració de les opcions disponibles.
Navegació senzilla amb botons Persones amb discapacitat cognitiva i persones grans. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.
Navegació senzilla amb text gran Persones grans o amb poques competències digitals. Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la mida del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules, etc., a més de permetre omplir formularis de forma accessible.