Base On-line

Avís Legal

Avís Legal

Informació general de la seu electrònica de BASE - Gestió d’Ingressos i dels seus continguts

BASE - Gestió d’Ingressos té la seva seu al carrer de Pere Martell, 2 43001 Tarragona (Tel. 977 25 34 00 i fax 977 22 73 02)

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a BASE-Gestió d’Ingressos en l'exercici de les seves competències. BASE - Gestió d’Ingressos té la seva seu electrònica a l'adreça electrònica https://www.base.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de l’Organisme.

BASE-Gestió d’Ingressos garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la seu electrònica. Si el tipus de contingut o servei sol·licitat ho requereix, s'accedeix de manera segura a la seu electrònica de l’Organisme mitjançant l'adreça electrònica https://www.base.cat.

La seu electrònica és l'adreça on BASE-Gestió d’Ingressos publica:

  • Normatives de l’Organisme
  • Calendari del Contribuent 
  • La relació actualitzada dels escrits, comunicacions o sol·licituds que poden presentar-s'hi per via electrònica.

Creació de la seu electrònica

En data 12 de juny de 2010, s'ha publicat en el BOP l’acord de creació de la Seu Electrònica de BASE-Gestió d’Ingressos. Més informació: eBOP de 12 de juny de 2010.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.base.cat són de titularitat exclusiva de BASE - Gestió d’Ingressos. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades facilitades s’inclouran als fitxers que conformen la base de dades d’aquest Organisme, destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

En facilitar el vostre telèfon o adreça de correu electrònic, expressament consentiu la comunicació per aquests mitjans d’informació tributària relacionada amb aquesta sol·licitud.

Podeu exercir els drets d’accés, supressió o oblit, limitació, oposició i portabilitat, de les vostres dades presencialment davant qualsevol oficina de BASE o bé accedint a la seu electrònica del nostre organisme:

https://www.base.cat/protecciodades

Davant de la desestimació total o parcial, de l'exercici d’aquests drets, podeu interposar la corresponent reclamació davant el delegat de protecció de dades de l’organisme (s.dpd@base.cat). També pot optar per presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l’Organisme treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit l’Organisme es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

L’Organisme no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l’Organisme.