Base On-line

Tràmits

Al·legacions en el procediment sancionador o recurs de reposició contra la resolució en matèria de trànsit

Què permet?

El tràmit consisteix a presentar al·legacions a l’expedient sancionador, la proposta de resolució o un recurs de reposició contra la resolució del procediment en matèria de trànsit.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l’expedient contra el qual s’adreça l’acte administratiu.

Terminis de presentació

Els terminis de presentació s’indiquen en la respectiva notificació, essent els següents:

  • En la notificació de la denúncia, podeu presentar al·legacions contra la denúncia de trànsit, amb l’aportació i/o proposició de les proves que considereu oportunes, en el termini de 20 dies naturals següents a la notificació d’aquesta denúncia.
  • En la notificació de l’acord de concessió de període de prova, disposeu de 10 dies per tal d’aportar al procediment totes aquelles proves que cregueu necessàries per a la vostra defensa.
  • En la notificació de la proposta de sanció, disposeu d’un termini de 15 dies naturals, en què l’expedient sancionador queda a la vostra disposició, per tal que pugueu al·legar el que cregueu oportú i/o aportar documents que considereu adients a la vostra defensa.
  • En la notificació de la resolució sancionadora, podeu interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució.

Canals de tramitació

Presencial: Pots presentar el document en qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos.

Correu Postal: Pots enviar el model per correu postal:

També pots realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

Model normalitzat

Documentació necessària

  • Model normalitzat. El seu ús és potestatiu, però en cas de no utilitzar-lo, l’escrit haurà de recollir totes les dades que en aquell es requereixen. 
  • Acreditació de la identificació del sol·licitant i del representant legal (si n’hi ha), mitjançant la documentació en vigor.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau. 
  • Si necessiteu més espai per a escriure informació podeu utilitzar l’imprès Model 902.

Tràmits Relacionats