Base On-line

Tràmits

Recurs de reposició

Recurs de reposició

Es pot formular contra els actes administratius següents:

 • Liquidacions d’ingrés directe
 • Rebuts
 • Provisions de constrenyiment
 • Diligències d’embargament
 • Procediments de derivació
 • Requeriment de pagament als hereus

Quan es pot formular?

Es presenta en el termini d’un mes:

 • A comptar de l’endemà de la recepció de la notificació expressa de l’acte, la revisió del qual es sol·licita.
 • A comptar de la finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons o matrícules dels contribuents o obligats al pagament.

Qui el pot formular?

 • L’obligat tributari.
 • Els successors.
 • El representant que formalment es designi a aquest efecte (model de representació).
 • Qualsevol persona que vegi afectats els seus interessos legítims i directes  per l’acte administratiu de gestió.

Model

Termini per resoldre’l i efectes del silenci administratiu

 • El termini per resoldre’l és d’un mes des de la data de presentació del recurs.
 • Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que el recurs s’ha desestimat.
 • Quan no s’estigui d’acord amb el que s’hagi resolt, el recurrent pot interposar, dins el termini i en la forma escaient,  recurs contenciós administratiu.

Regulació

 • Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
  • Termini presentació de recurs: art. 14.2.c
  • Qui el pot presentar: art. 14.2.d
  • Contingut: art. 14.2.f
  • Òrgan competent per resoldre’l: art. 14.2.b
  • Representació: art. 14.2.e
  • Termini de resolució: art. 14.2.l
  • Impugnació de la resolució: art. 14.2.ny

Particularitats

NO SUBJECCIONS

Es pot presentar en qualsevol moment, a partir del qual només es podran revisar els últims quatre anys i s’aplicarà automàticament per als anys següents, sempre i quan es mantinguin les mateixes condicions per les quals es va concedir; d’acord amb els requisits que per llei i ordenança s’exigeixin.

EXEMPCIONS

Pel cas que fos reconeguda, s’aplicarà automàticament per als anys següents, sempre i quan es mantinguin les mateixes condicions per les quals es va concedir; d’acord amb els requisits que per llei i ordenança s’exigeixin.

BONIFICACIONS

Pel cas que fos reconeguda, s’aplicarà automàticament per als anys següents, sempre i quan es mantinguin les mateixes condicions per les quals es va concedir; d’acord amb els requisits que per llei i ordenança s’exigeixin.

Si es presenta l’escrit per l’obligat tributari abans de què s’hagi emès el rebut, es tractarà com una SOL·LICITUD DE BENEFICI FISCAL, a la qual li seran aplicables les especificitats que es troben regulades a:

On s’ha de presentar?

 • En qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos, ubicades a la província de Tarragona.
 • En qualsevol registre electrònic, dependències o oficines a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
 • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de BASE

Tràmits Relacionats