Base On-line

Atenció ciutadana

Pagament de tributs i altres ingressos

Pagament de tributs i altres ingressos

El pagament, en període voluntari i executiu, s’efectua per cancel·lar el deute pendent dels tributs i multes de circulació dels municipis que han delegat la recaptació a BASE.

Qui?

Qualsevol persona interessada a realitzar el pagament.

Documentació necessària

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari, e-mail o SMS a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit, excepte que es faci el pagament per TPV a través de BASE on-line (és necessari autenticar-se amb certificat digital).

Podeu sol·licitar un duplicat de la carta de pagament a qualsevol de les oficines de BASE o bé descarregar-la a través de les següents opcions:

 • Cartes de pagament: servei que permet descarregar una carta de pagament o fer directament el pagament on-line amb targeta de crèdit o dèbit.

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

On i com?

Les opcions disponibles són les següents:

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

 • A través de BBVA (targetes Visa, MasterCard i Maestro). Seleccioneu l'Emissor indicat en la vostra carta de pagament (pdf) i premeu Continuar.
   
     

Pagament a les entitats col·laboradores

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

 • Presencialment o per caixer electrònic. A les oficines de les entitats col·laboradores o als seus caixers automàtics amb lectors de codis de barres, amb la presentació de la carta de pagament corresponent.
  Per banca telefònica, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei. Modalitat exclusiva per als clients d’entitats amb servei de banca telefònica i que tinguin subscrit un conveni de col·laboració amb BASE-Gestió d’Ingressos:

  BBVA
  Tel. 91 224 94 26
  En horari d'estiu: de dilluns a divendres, de 7 a 17.30 hores.
  En horari d'hivern: de dilluns a dissabte, de 7 a 17.30 hores.
   
 • Per Internet, a través de càrrec en el compte o la targeta de dèbit o crèdit. Cal ser client de l'entitat bancària que disposi d’aquesta modalitat de pagament.

Pagament per transferència bancaria

En el cas que aquest sigui un mitjà de pagament admès, cal indicar que d'acord amb l'article 60.5 de l'Ordenança fiscal de BASE-Gestió d'Ingressos, el pagament efectuat mitjançant transferència bancària només tindrà efectes alliberadors en la data de l'operació en el compte de destí de BASE-Gestió d'Ingressos.

Domiciliació de tributs - Preguntes freqüents

1. Quins tributs puc domiciliar?

2. Si per alguna raó BASE-Gestió d’Ingressos no tramita la meva ordre de domiciliació, hauré de pagar-ne algun recàrrec ?

3. Si dono l’ordre de domiciliació fora dels terminis fixats, què succeeix?

4. Puc domiciliar els meus rebuts en una entitat bancària que no sigui col·laboradora de BASE-Gestió d’Ingressos?

5. Puc donar de baixa o modificar les dades bancàries d’un compte facilitat per domiciliar un tribut?

6. Puc domiciliar un deute que es troba en via executiva?

7. Tinc un rebut domiciliat que figura com a pendent. Què ha passat?

8. A partir de quina data tenen efectes les modificacions realitzades en una domiciliació?

 • 1. Quins tributs puc domiciliar?

  Qualsevol dels tributs de venciment periòdic; és a dir, els que es paguen cada any, un cop consti com a contribuent en els padrons. Per exemple, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, la taxa d’escombraries, etc.


  2. Si per alguna raó BASE-Gestió d’Ingressos no tramita la meva ordre de domiciliació, hauré de pagar-ne algun recàrrec ?

  Si s’acredita que es va tramitar l’ordre de domiciliació en els terminis corresponents i en els llocs establerts, i per algun motiu no ha estat efectiva la domiciliació, no caldrà pagar ni cap recàrrec ni els interessos.

  Tanmateix, caldrà pagar el recàrrec si el rebut no s’ha carregat per baixa de la domiciliació. Aquest fet es produeix quan hi ha dos impagaments consecutius o bé quan l'entitat bancària retorna el rebut perquè el número de compte és erroni o perquè així ho ha ordenat el seu client.


  3. Si dono l’ordre de domiciliació fora dels terminis fixats, què succeeix?

  Que els efectes de la domiciliació, seran per a l'any vinent.


  4. Puc domiciliar els meus rebuts en una entitat bancària que no sigui col·laboradora de BASE-Gestió d’Ingressos?

  Sí, els rebuts es poden domiciliar en qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis d’àmbit estatal.


  5. Puc donar de baixa o modificar les dades bancàries d’un compte facilitat per domiciliar un tribut?

  Sí, es pot donar de baixa la domiciliació d’un tribut o canviar-ne les dades bancàries en qualsevol moment. Cal, però, emplenar l’imprès corresponent.


  6. Puc domiciliar un deute que es troba en via executiva?

  No, no es poden domiciliar deutes en via executiva. Ara bé, aquest mateix objecte tributari sí que es pot domiciliar per a propers exercicis. Per fer-ho, cal fer arribar l’ordre corresponent a les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos.


  7. Tinc un rebut domiciliat que figura com a pendent. Què ha passat?

  Amb caràcter general, les domiciliacions es carreguen en el compte uns quinze dies abans què finalitzi el període de pagament en voluntària. Si en comprovar-ho en l’oficina apareix el rebut com a pendent, és probable que el rebut hagi estat retornat per l’entitat financera.


  8. A partir de quina data tenen efectes les modificacions realitzades en una domiciliació?

  Si la modificació s’ha realitzat dins de les dates que figuren per poder fer la domiciliació, segons el calendari fiscal aprovat per l’ajuntament, l’efecte de la domiciliació serà immediat. En cas contrari, l’efecte serà per a l’exercici següent.


  Pujar