Base On-line

BASE

Assistència als obligats tributaris de l'AEAT en la realització de declaracions tributàries

Assistència als obligats tributaris de l'AEAT en la realització de declaracions tributàries

Activitat

Assistència als obligats tributaris de l'AEAT en la realització de declaracions tributàries

Base jurídica

Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat

 • Model d'autorització per la prestació del servei d'assistència als obligats tributaris en la realització d'autoliquidacions, declaracions i comunicacions tributàries.

Base jurídica per a categories especials de dades

No es tracten

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat per a categories especials de dades

No procedeix

Finalitat de l’activitat del tractament

Col·laborar en la presentació de declaracions tributàries davant la AEAT

Elaboració de perfils que afecten a la privacitat

No

Categories dels interessats

Subjectes obligats i representants legals

Tractament de dades de col·lectius vulnerables

No

Categories de dades

 • De caràcter identificatiu
 • Circumstàncies socials
 • Característiques personals
 • Categories especials de dades
 • Econòmiques, financeres i d'assegurances
 • Transacció de bens i serveis

Destinataris de les cessions

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Unitat administrativa responsable

Coordinació de serveis

Descripció de les dades tractades

 1. Dades de caràcter identificatiu:
  • DNI
  • Nom i cognoms
  • Adreça postal i electrònica
  • Telèfon
  • Signatura manuscrita
  • Imatge
 2. Circumstàncies socials:
  • Propietats
 3. Característiques personals:
  • Edat
  • Sexe
 4. Categories especials de dades:
  • Discapacitats físiques o intel·lectuals
  • Condemnes o infraccions penals
 5. Dades econòmiques, financeres i d'assegurances:
  • Patrimoni
  • Assegurances
 6. Transacció de bens i serveis:
  • Bens i serveis subministrat per l'afectat

Descripció del tractament

Tramitació ordinària d'expedients sancionadors de multes de trànsit en actuació delegada per part del corresponent òrgan sancionador.

Període de conservació de les dades

Segons el Calendari  de conservació aprovat per BASE

Identificació de la procedència

 • De l'interessat o el seu representat
 • D'administracions públiques

Identificació del procediment de recollida

 • Transmissió electrònica
 • Formulari normalitzat

Mesures de seguretat aplicades

ENS

Controls

No

Observacions

No hi ha observacions

Encarregats del tractament

No hi ha

Co-responsable del tractament

No

Data d’inici del Registre d’activitat

15/11/2018

Data de la darrera modificació del Registre d’activitat

05/03/2019

Avaluació d’impacte

No es realitza l'Avaluació d'impacte per que s'estima que, d'acord amb les Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) del Grup "Protecció de dades" de l'article 29, el tractament no comporta probablement un alt risc per als drets i les llibertats dels individus

Tornar a Tractaments