Base On-line

BASE

Registre d'Activitats de Tractament

Registre d'Activitats de Tractament

El Reglament del Parlament Europeu i del Consell en relació a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) estableixen l’obligació que els responsables del tractament mantinguin un Registre d’Activitats de Tractament.

El Registre d'Activitats de Tractament recull la informació en relació al responsable del tractament, les dades que es tracten, les finalitats del tractament, els destinataris de la informació i la forma de com exercir de drets reconeguts a les persones interessades.

Les dades del responsable del tractament són:

BASE-Gestió d'ingressos
Pere Martell 2
43001 -Tarragona
977 253400
https://www.base.cat/protecciodades
info@base.cat

Les dades del Delegat de Protecció de dades són:

BASE-Gestió d'ingressos
Pere Martell 2
43001 -Tarragona
977 253400
s.dpd@base.cat

Cada entrada del Registre d'Activitats de Tractament detalla la següent informació:

 • Nom i dades de contacte del responsable del tractament
 • Les finalitats del tractament
 • Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals
 • Les categories de destinataris als que es comuniquen o comunicaran les dades personals
 • Quan és possible determinar-ho, els terminis prevists per a la supressió de les diferents categories de dades
 • Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de BASE – Gestió d'Ingressos com a responsable del tractament són les que a continuació es detallen:

 1. Gestió tributària
 2. Recaptació voluntària
 3. Ajornaments i fraccionaments en període voluntari
 4. Recaptació executiva
 5. Inspecció
 6. Gestió de personal. Administració
 7. Activitats del Consell Rector
 8. Tractament de recursos
 9. Vídeo-vigilància
 10. Aparcament en zones blaves
 11. Queixes, suggeriments i agraïments
 12. Peticions d’accés a la informació pública
 13. Gestió de l'activitat comercial de BASE (CRM)
 14. Control del personal municipal autoritzats a sol·licitar informació a BASE
 15. Control del personal de la policia local autoritzats a operar amb l'aplicació de multes
 16. Contractació
 17. Subhastes
 18. Violacions de seguretat
 19. Atenció dels drets de protecció de dades
 20. Presentació i tramitació de factures no electròniques

Les activitats de tractament de BASE – Gestió d'Ingressos com a encarregat del tractament són les que a continuació es detallen:

 1. Sancions de trànsit
 2. Assistència als obligats tributaris de la AEAT

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat accedint a la nostra pàgina de Protecció de dades personals.