Base On-line

Tràmits

Sol·licitud d'exercici del dret d'oposició al tractament de les dades personals

Què permet?

Sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi per motius relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per l'acompliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics per BASE - Gestió d’Ingressos.

Tingueu en compte les excepcions a l'exercici d'aquest dret:

  • En el cas que les dades es tractin amb finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques. 
  • BASE - Gestió d’Ingressos deixarà de tractar aquestes dades excepte que acrediti motius legítims imperiosos que prevalguin per sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Si hi ha una obligació legal.

El dret d'oposició està regulat als articles 12, 21 i 89 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades (RGPD).

Qui el pot demanar?

El mateix afectat, convenientment identificat, o un representant, també identificat, en els casos següents: menors de 14 anys, més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, persones amb discapacitat o per voluntat del mateix afectat.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar?

  • Formulari estandarditzat de sol·licitud d'exercici del dret d'oposició a les dades personals.

Com es pot demanar?

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment o, alternativament per qualsevol altre modalitat prevista a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

  • Electrònicament: accediu al formulari de sol·licitud, empleneu-lo d’acord amb les instruccions.
  • Presencialment: ompliu el formulari de sol·licitud, imprimiu-lo i presenteu-lo a les oficines d’assistència en matèria de Registre de BASE-Gestió d’Ingressos.

Formulari de sol·licitud

Quin és el termini per respondre?

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini d'un mes per respondre, tant si les dades estan disponibles com si no. Abans de que finalitzi aquest període, aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, on es comunicarà a l'interessat el motiu de la dilació.

Si passat aquest temps no hi ha resposta o no hi esteu d'acord amb el sentit d'aquesta podeu adreçar-vos a s.dpd@base.cat des d'on la persona Delegada de protecció de dades (DPD) us resoldrà les vostres consultes o queixes. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Quin cost té?

És gratuït.

No obstant, en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, es podrà cobrar un preu raonable o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud (art. 12.5 RGPD).

Veure Protecció de dades personals

Tràmits Relacionats