Base On-line

Tràmits

Subhastes

Què permet?

Les subhastes són vendes públiques al millor postor. L'acte de subhasta és públic i per tant poden participar totes aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb dret, no tinguin impediment o restricció legal i s’identifiquin adequadament.

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 1071/2017, les subhastes de béns de BASE es duran a terme de forma electrònica i qui desitgi participar ho haurà de fer mitjançant el Portal de Subhastes del Butlletí Oficial de l'Estat (https://subastas.boe.es)

Consulta la relació de béns embargats per fer subhasta

Subhasta - Lot Ubicació Descripció Bé
No hi ha cap subhasta

Tràmits Relacionats