Base On-line

Tràmits

Modificar dades personals i la relació electrònica amb BASE

Què permet?

Modificació de les dades personals de caràcter identificatiu i relatives a l'adreça fiscal o de comunicació que consten a BASE-Gestió d'Ingressos.

També l'activació o modificació del consentiment per rebre notificacions electròniques, així com per rebre missatges i alertes de caràcter tributari o d'altres ingressos de dret públic.

Qui ho pot sol·licitar?

  • L'interessat
  • El representant legal

Canals de tramitació

Presencial: Pots presentar el document en qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos.

Correu Postal: Pots enviar el model per correu postal:

També pots realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

Documentació necessària

  • Acreditació de la identificació del sol·licitant i del representant legal (si n’hi ha), mitjançant la documentació en vigor.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau. 
  • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
  • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
  • En cas d'altres entitats, còpia del document de constitució o estatut de l'entitat.
  • Per al canvi de l’adreça fiscal, s’ha d’aportar certificat d’empadronament, DNI o qualsevol altre document que acrediti el domicili habitual, o escriptura de la societat mercantil, on consti el domicili social o habitual de l’activitat.
  • Per al canvi de l’adreça de les comunicacions, només cal un document que demostri que és el subjecte passiu o que n’acrediti la representació. Com a adreça de comunicació es pot fer constar qualsevol domicili.

Tràmits relacionats