Base On-line

Tràmits

Fraccionament o ajornament del pagament d'un deute en executiva

Quan es pot presentar?

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Quan el deute es troba en període executiu, la sol·licitud es podrà presentar fins al moment en què es notifiqui a l’obligat l’acord d’alienació dels béns embargats.

Qui la pot presentar?

 • L’obligat tributari;
 • Els successors;
 • El representant que formalment es designi a aquest efecte (model de representació);
 • Qualsevol persona que vegi afectats els seus interessos legítims i directes  per l’acte administratiu de gestió;
 • El responsable subsidiari o solidari.

Model

Termini per resoldre

 • El termini per resoldre-la és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució, el silenci administratiu s’ha d’entendre que és negatiu i, per tant, que la sol·licitud presentada s’ha desestimat.
 • Quan no s’estigui d’acord amb el que s’hagi resolt, el sol·licitant podrà interposar, dins el termini i en la forma escaient, recurs contenciós administratiu.

Regulació

On s’ha de presentar?

 • En qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos, ubicades a la província de Tarragona.
 • En qualsevol registre electrònic, dependències o oficines a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
 • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de BASE

Tràmits Relacionats