Base On-line

Tràmits

Presentació de documentació per empreses de subministrament

Què permet?

Presentació de documentació per part de les empreses subministradores de serveis de subministres que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat (resums mensuals, anuals, etc.), subjectes passius de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

Les declaracions trimestrals i l’emissió de l’autoliquidació s’ha de tramitar per l’opció Taxa d'utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local per empreses de subministrament.

Qui pot acollir-se?

Les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, titulars de les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, tal com els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres anàlegs, així com les empreses o entitats que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altre tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores dels dits serveis també a les empreses distribuïdores i comercialitzadores.

Quan es pot fer?

En qualsevol període de l'any.

Canals de tramitació

Pots realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

Model normalitzat

No existeix cap model normalitzat.

Documentació necessària

Cal seguir i emplenar els passos següents:

Primer pas: Sol·licitant
Segon pas: Assumpte
Tercer pas: Documents aportats
Quart pas: Presentar sol·licitud
Cinquè pas: Confirmació

En l’apartat tercer es poden adjuntar documents en format pdf.

Tràmits Relacionats