Base On-line

Tràmits

Taxa d'utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local per empreses de subministrament

Què permet?

Aquesta taxa grava la utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat.

L’import de la taxa consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin en cada terme municipal les referides empreses.

Qui pot acollir-se?

 • Les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, titulars de les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, tal com els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres anàlegs, així com les empreses o entitats que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altre tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. 
 • A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores dels dits serveis també a les empreses distribuïdores i comercialitzadores.

Requisits

 • S’ha de tramitar mitjançant la Seu electrònica de BASE , accedint amb certificat digital.
 • Cal emplenar el formulari corresponent, adjuntar la declaració en format PDF, i efectuar el pagament de l’autoliquidació mitjançant el model 017.
 • Únicament es permet introduir un únic període trimestral en cada declaració.
 • Les operacions de la base imposable i de la quota tributària, es calculen automàticament.
 • El termini per a efectuar la declaració és el mes següent al trimestre natural a declarar. Transcorregut aquest termini es meritarà el recàrrec per declaració extemporània regulat per l'art. 27 de la Llei 58/2003. 
 • Per a considerar tramitada la declaració es requereix el pagament de la taxa al finalitzar el tràmit. En cas de no fer-se efectiu el pagament, no es tramitarà la declaració, a l'empara d'allò que disposa l'article 26.1.b del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
 • Formes de pagament: TPV o davant les entitats bancàries que figuren en el model 017, en el termini màxim de 30 dies naturals des de la data d’emissió del model 017.

Normativa

 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals. 
 • Llei 8/89, de 13 d’abril, reguladora de les taxes i els preus públics. 
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

Canals de tramitació

Pots realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE (amb certificat digital).

Documentació necessària

 • Document normalitzat de declaració de l'empresa en format PDF.

Tràmits Relacionats