Base On-line

Atenció ciutadana

Recaptació executiva

Recaptació executiva

Què és la recaptació tributària?

La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives per cobrar els deutes tributaris, i es pot realitzar en període voluntari, amb el pagament en els terminis previstos en l’article 62 de la Llei 58/2003, general tributària, o en període executiu, amb el pagament o través del procediment de constrenyiment.

La recaptació tributària està regulada per la Llei 58/2003, general tributària, i pel Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret legislatiu 939/2005, de 29 de juliol.

Quan s’inicia el període executiu?

En el cas de deutes liquidats per l’Administració tributària, el període executiu s’inicia l’endemà del venciment del termini establert per a l’ingrés en via voluntària, tal com preveu l’article 62 de la Llei 58/2003, general tributària.

En el cas dels deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense fer l’ingrés, el període executiu s’inicia l’endemà que finalitzi el termini establert per a la normativa de cada tribut, i si aquest s’hagués acabat, l’endemà de la presentació de l’autoliquidació.

Iniciat el període executiu, l’Administració tributària durà a terme la recaptació dels deutes liquidats o autoliquidats pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al pagament.

Què és la provisió de constrenyiment?

La provisió de constrenyiment és el títol suficient per iniciar el procediment de constrenyiment i té la mateixa força executiva que la sentència judicial per a actuar contra els béns i drets dels obligats tributaris.

Com s’inicia el procediment de constrenyiment?

El procediment de constrenyiment s’inicia mitjançant la provisió de constrenyiment notificada a l’obligat tributari, en què s’identifica el deute pendent, es liquiden els recàrrecs i se li requereix que n’efectuï el pagament. També determina l’exigència dels interessos de demora i, si n’hi ha, de les costes del procediment de constrenyiment.

En la provisió s’adverteix l’obligat tributari que, si no fa l’ingrés de l’import total del deute pendent en el termini esmentat, inclòs el recàrrec de constrenyiment reduït del 10%, se li embargaran els seus béns o s’executaran les garanties existents, a fi de cobrar el deute, amb el recàrrec de constrenyiment del 20% i dels interessos de demora que es meritin fins a la data de cancel·lació del deute.
 

Quins són els terminis de pagament del període executiu?

Un cop iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, el pagament del deute tributari s’ha d’efectuar en els terminis següents:

 • Si la notificació de la provisió de constrenyiment es fa entre el dia 1 i el 15, el termini de pagament és entre el dia en què s’ha fet la notificació i el dia 20 d’aquest mes i, si aquest no és hàbil, fins al dia hàbil següent. 
 • Si la notificació de la provisió de constrenyiment es fa el dia 16 i l’últim del mes, el termini de pagament és entre el dia en què s’ha fet la notificació i el dia 5 del mes següent i, si aquest no és hàbil, fins al dia hàbil següent.

Quins són els recàrrecs del període executiu?

 • Recàrrec executiu (5%): S’aplica quan es satisfà el deute no liquidat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.
 • Recàrrec de constrenyiment reduït (10%): S’aplica quan es satisfà el deute i el mateix recàrrec abans que finalitzin els terminis de pagament previstos en el període executiu.
 • Recàrrec de constrenyiment ordinari (20%): S’aplica quan es satisfà el deute un cop finalitzats els terminis de pagament previstos en el període executiu.

Quins són els motius d’oposició a la provisió de constrenyiment?

Contra la provisió de constrenyiment només són admissibles els motius següents:

 • Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
 • Sol•licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i d’altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
 • Manca de notificació de la liquidació.
 • Anul•lació de la liquidació.
 • Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment, que impedeix la identificació del deutor o del deute constrenyit.

Quan se suspèn el procediment de constrenyiment?

Quan la persona interessada demostra que hi ha hagut un error material, aritmètic o de fet, en la determinació del deute; que el deute s’ha ingressat, condonat, compensat, ajornat o suspès, o que ha prescrit el dret a exigir-ne el pagament. En aquests casos, s’ha de notificar la suspensió de les actuacions del procediment de constrenyiment, fins que no es dicti l’acord corresponent.

Quan l’apreciació d’aquestes circumstàncies no sigui competència de l’òrgan de recaptació que hagi rebut la sol•licitud de suspensió, aquest pot suspendre les actuacions i l’ha de traslladar a l’òrgan competent. Aquest últim ha d’informar l’òrgan de recaptació que tramitava el procediment de constrenyiment sobre la concurrència d’alguna de les circumstàncies assenyalades.

La resolució que s’adopti s’ha de notificar a la persona interessada i se li ha de comunicar, si escau, la continuació del procediment de constrenyiment.

Execució de garanties

Una vegada s’ha iniciat el procediment de constrenyiment, si el deute està garantit i resulta impagat, se n’ha d’executar la garantia.

Tipus de garanties:

 • Si la garantia consisteix en aval, fiança, certificat d’assegurança de caució o una altra garantia personal, s’ha de requerir al garant que ingressi el deute, inclosos els recàrrecs i interessos que corresponguin, fins al límit de l’import garantit. Si no ho fa, s’ha d’actuar contra els seus béns, en virtut de la provisió de constrenyiment dictada en relació amb l’obligat al pagament, sense necessitat d’una nova notificació.
 • Si la garantia consisteix en hipoteca, penyora o una altra de caràcter real, constituïda per béns o drets o sobre béns o drets de l’obligat al pagament susceptibles d’alienació forçosa, s’ha d’actuar segons el procediment establert per a l’alienació de béns embargats de naturalesa igual o similar.
 • Si la garantia està constituïda per béns o drets, o sobre béns o drets d’una persona o entitat diferent de l’obligat al pagament, s’ha de comunicar a aquesta persona o entitat l’impagament de l’import garantit i se l’ha de requerir perquè posi els béns o drets esmentats a disposició de l’òrgan de recaptació competent, llevat que pagui la quantitat deguda. 
 • Si la garantia consisteix en un dipòsit en efectiu, s’ha de requerir al dipositari que ingressi el deute, inclosos els recàrrecs i interessos que corresponguin, fins al límit del dipòsit constituït.

Es pot continuar el procediment de constrenyiment quan la garantia hagi esdevingut manifestament insuficient, jurídicament o econòmicament, des de la data en què es va constituir, sense necessitat d’esperar-ne l’execució, mitjançant un acord motivat que ha de constar en l’expedient.

Embargaments

Què és la diligència d’embargament?

La diligència d’embargament és el document en què es documenta l’embargament.

Cada actuació d’embargament s’han de documentar en una diligència, que s’ha de notificar a la persona amb qui s’entengui l’embargament.

Quins són els motius d’oposició a la diligència d’embargament?

 • Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. 
 • Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
 • Incompliment de les normes reguladores de l’embargament.
 • Suspensió del procediment de recaptació.

Quin és l’ordre de prelació dels embargaments?

 • Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
 • Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l’acte o a curt termini.
 • Sous, salaris i pensions.
 • Béns immobles.
 • Interessos, rendes i fruits de tota espècie.
 • Establiments mercantils o industrials.
 • Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
 • Béns mobles i semovents
 • Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini.

Aquest ordre de prelació dels embargaments pot variar a petició del deutor.

Embargaments: diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit

 • Diners en efectiu: Quan s’embarguin diners en efectiu, l’òrgan de recaptació competent ho ha de fer constar en una diligència.
 • Diners en comptes bancaris: Tots els comptes coneguts per l’Administració són embargables.
  • Per practicar un embargament en un compte bancari, és indiferent el saldo que tingui aquest compte o el nombre de titulars, llevat que existeixi un contracte.
  • Els comptes bancaris a termini s’embargaran quan en finalitzi el venciment.
  • En el compte bancari en què es cobra la nòmina o pensió, no es pot embargar el salari mínim interprofessional. 
  • L’entitat bancària ha de tenir els diners retinguts durant 20 dies, termini necessari per liquidar l’expedient i aixecar l’embargament.

Embargaments: crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l’acte o a curt termini (menys de 6 mesos)

Quan l’Administració conegui l’existència de valors de titularitat de l’obligat al pagament, l’embargament s’ha de dur a terme mitjançant diligència d’embargament que ha d’identificar els valors coneguts per l’Administració actuant i ha de comprendre un nombre de valors que cobreixi l’import total del deute.

Si l’embargament es refereix a valors representats mitjançant títols o mitjançant anotacions en compte, que estiguin dipositats, lliurats o confiats a una oficina d’una entitat de crèdit, societat o agència de valors, o qualsevol altra entitat dipositària, s’ha de presentar la diligència d’embargament a l’entitat i es pot estendre, sense necessitat d’identificació prèvia, als altres béns i drets de l’obligat al pagament existents a l’oficina esmentada, siguin o no coneguts per l’Administració.

Per a efectes públics o privats, admesos a negociació en un mercat secundari oficial, si aquests estan dipositats o anotats en una entitat de dipòsit o entitat especialitzada en la gestió de valors, l’ordre d’alienació s’ha de fer a través del mercat oficial; i si els valors no estan dipositats o anotats en les entitats, l’agent se’n farà càrrec i els entregarà a la dependència de recaptació, juntament amb la pòlissa de compra o títol d’adquisició.

Embargaments: sous, salaris i pensions

L’embargament de sous, salaris i pensions s’ha de fer tenint en compte els límits establerts en l’article 607 de la Llei d’enjudiciament civil, en relació al salari mínim interprofessional (SMI):

 • 1r SMI: INEMBARGABLE.
 • 2n SMI:30%
 • 3r SMI: 50%
 • 4t SMI: 60%
 • 5è SMI:75%
 • 6è i posteriors SMI: 90%

L’embargament s’ha de documentar en la diligència corresponent, que s’ha de notificar al deutor i al pagador, que està obligat a retenir les quantitats procedents en cada cas, i a ingressar l’import en les caixes del Tresor fins al límit de la quantitat pendent.

Si el deutor és beneficiari de més d’una d’aquestes percepcions, s’acumularan per tal de deduir d’un sol cop la part inembargable.

Un cop cobert el deute, l’òrgan de recaptació ha de comunicar al pagador la suspensió de les retencions.

A través de la web de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) es pot obtenir un simulador de l'import embargable del sou, salari o pensió (Càlcul per a una jornada laboral de 40 hores setmanals).

Embargaments: béns immobles

En els embargament de béns immobles, cal que l’immoble sigui propietat del deutor.

La diligència d’embargament ha de contenir el següent:

 • Nom i cognoms, raó social o denominació completa del titular, i NIF o CIF.
 • En finques rústiques: naturalesa i nom de la finca, terme municipal on radiqui i situació (localitat, termener, superfície i cabuda i identificació registral i cadastral, si hi consten).
 • En finques urbanes: localitat, carrer i número, locals i pisos de què es compon, superfície i identificació registral i cadastral, si hi costen.
 • Dret de l’obligat al pagament sobre els immobles embargats.
 • Import total del deute, concepte o conceptes a què correspongui l’import de la responsabilitat de l’immoble afectat tant pel principal, com pels recàrrecs, els interessos i les costes. A més, s’hi ha d’incloure l’advertència que es podrà estendre pels interessos que meritin, fins que en finalitzin l’execució i les costes.
 • Advertència que es farà anotació preventiva de l’embargament en el registre de la propietat a favor de l’entitat o organisme titular del crèdit que motiva l’execució.
 • Estat civil i règim econòmic del matrimoni, si hi consta.

Per tal de fer l’anotació preventiva de l’embargament del bé immoble i dels drets sobre aquest en el registre de la propietat, l’òrgan de recaptació ha d’expedir un manament dirigit al registrador. En aquest manament, ha de sol•licitar un certificat de les càrregues que figurin en el registre sobre cada finca, amb el detall d’aquestes i dels seus titulars, i del propietari de la finca en aquell moment i del seu domicili.

Els requisits del manament per a aquesta anotació preventiva del registre de la propietat són:

 • Certificat de la provisió de constrenyiment i de la diligència d’embargament de l’immoble.
 • Descripció del dret que tingui l’obligat al pagament sobre els béns embargats.
 • Nom i cognoms o raó social del posseïdor de la finca.
 • Import total del deute (principal, recàrrecs, interessos i costes de procediment)
 • Anotació a favor del creditor.

Embargaments: interessos, rendes i fruits de tota espècie

Quan els interessos, les rendes i els fruits es materialitzin en diner, s’ha de notificar la diligència d’embargament a la persona o entitat pagadora, que ha retenir-los i ingressar-los.

Quan els fruits o les rendes que s’hagin d’embargar siguin els corresponents als drets d’explotació d’una obra protegida per la Llei de la propietat intel•lectual, es consideraran salaris.

Si el que s’ha embargat són fruits o rendes obtinguts per empreses o activitats comercial, industrials i agrícoles, es pot nomenar un administrador o interventor.

Si els fruits estan assegurats, s’ha de notificar a l’entitat asseguradora l’embargament de les indemnitzacions o prestacions que corresponguin en cas de sinistre, les quals s’han d’ingressar al Tresor una vegada s’ha produït el sinistre.

Embargaments: establiments mercantils o industrials

L’embargament d’establiments mercantils i industrials es duu a terme en els establiments o en el domicili de la persona o entitat a què pertanyin.

S’ha d’estendre una diligència, on constin, inventariats, tots els béns i drets existents en cada establiment embargat, així com els que s’embarguen.

En el cas que hi siguin, comprendrà els béns i drets següents:

 • Dret de cessió de contracte d’arrendament del local del negoci, si aquest és arrendat, i de les instal•lacions.
 • Dret de propietat intel•lectual o industrial.
 • Utillatge, màquines, mobiliari, utensilis i altres instruments de producció i treball.
 • Mercaderies i matèries primeres.
 • Possibles indemnitzacions.

S’ha de fer l’anotació preventiva d’embargament en el Registre de béns mobles.

Embargaments: metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats

L’embargament de metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria, antiguitats i altres objectes de valor històric o artístic, l’ha de fer l’òrgan de recaptació competent, mitjançant una diligència en què s’hi detallin. A més, cal adoptar les precaucions necessàries per impedir-ne la substitució o l’aixecament per mitjà de precintaments o per mitjà de la forma que es consideri més convenient.

Embargaments: béns mobles i semovents

L’embargament de béns mobles i semovents es duu a terme en el domicili de l’obligat al pagament o en el lloc on hi hagi els béns.

Si els béns no es dipositen de forma immediata, s’ha realitzar el precintament o les mesures que siguin necessàries per assegurar-los.

Sempre que l’embargament afecti béns inscriptibles en el Registre de béns mobles, l’òrgan de recaptació competent ha d’expedir un manament d’anotació preventiva d’embargament.

Quan l’embargament es tracti d’automòbils, camions o motocicletes, s’ha de donar un termini de cinc dies perquè lliurin la documentació i les claus dels vehicles. Si no ho fan, es donarà ordre a les autoritats que tinguin al seu càrrec la vigilància de la circulació i a les que correspongui perquè capturin, dipositin i precintin els béns esmentats.

Embargaments: crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini (més de 6 mesos)

Quan l’Administració conegui l’existència de valors de titularitat de l’obligat al pagament, l’embargament s’ha de dur a terme mitjançant diligència d’embargament. La diligència ha d’identificar els valors coneguts per l’Administració actuant i ha de comprendre un nombre de valors que cobreixi l’import total del deute.

Si l’embargament es refereix a valors representats mitjançant títols o mitjançant anotacions en compte, que estiguin dipositats, lliurats o confiats en una oficina d’una entitat de crèdit, societat o agència de valors, o qualsevol altra entitat dipositària, s’ha de presentar la diligència d’embargament a l’entitat i es pot estendre, sense necessitat d’identificació prèvia, als altres béns i drets de l’obligat al pagament existents en l’oficina esmentada, siguin o no coneguts per l’Administració.

Per a efectes públics o privats, admesos a negociació en un mercat secundari oficial, si aquests estan dipositats o anotats en una entitat de dipòsit o entitat especialitzada en la gestió de valors, l’ordre d’alienació es farà a través del mercat oficial; i si els valors no estan dipositats o anotats en les entitats, l’agent se’n farà càrrec i els entregarà a la dependència de recaptació, juntament amb la pòlissa de compra o títol d’adquisició.

Ajornament i fraccionament del pagament d’un deute en executiva

Els deutes tributaris que estiguin en període executiu es poden ajornar o fraccionar, amb la sol•licitud prèvia de l’obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis establerts.

Els deutes ajornats o fraccionats s’han de garantir.

Quan la totalitat del deute ajornat o fraccionat es garanteixi amb aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant certificat d’assegurança de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal que correspongui fins a la data del seu ingrés.

Les sol·licituds en període executiu es poden presentar fins al moment en què es notifiqui a l’obligat l’acord d’alienació dels béns embargats. L’Administració tributària pot iniciar o, si escau, continuar el procediment de constrenyiment durant la tramitació de l’ajornament o fraccionament. No obstant això, s’han de suspendre les actuacions d’alienació dels béns embargats fins a la notificació de la resolució denegatòria de l’ajornament o fraccionament.

Procediment de recaptació davant de responsables

Tipus de responsabilitat:

 • Responsabilitat solidària
 • Responsabilitat subsidiària

Responsabilitat solidària: Qui són els responsables solidaris d’un deute?

 • Els causants o els qui col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
 • Els partícips o cotitulars de les entitats següents: herències jacents, comunitats de béns i altres entitats, que, mancades de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició.
 • Les que succeeixen per qualsevol concepte en la titularitat o l’exercici d’explotacions o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior titular i derivades del seu exercici.
 • També són responsable solidaris del pagament dels deute tributari pendent, fins a l’import del valor dels béns o drets que s’hagin pogut embargar o alienar per l’Administració tributària, les persones o entitats següents:
  • Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o la transmissió de béns o drets de l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària.
  • Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
  • Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia, col·laborin o consentin a aixecar els béns o drets embargats o aquells béns o drets sobre els quals s’hagi constituït la mesura cautelar o la garantia.
  • Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, una vegada rebuda la notificació de l’embargament, col•laborin o consentin a aixecar-los.

Responsabilitat solidària: procediment

 • No requereix declaració prèvia de fallit del deutor principal.
 • Requereix tràmit d’audiència al responsable.
 • En el cas de partícips d’entitat, l’import del deute es derivarà segons el coeficient de participació de cada partícip en l’entitat.
 • Abast: import principal de tot el deute, excloses les sancions tributàries i les multes de trànsit.

Responsabilitat subsidiària: Qui són els responsables subsidiaris d’un deute?

Són responsables subsidiaris d’un deute:

 • Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent comès infraccions tributàries, no hagin realitzat els actes necessaris, de la seva incumbència, per al compliment de les obligacions i deures tributaris, i que n’hagin consentit l’incompliment de qui en depenia o hagin adoptat acords que possibilitin les infraccions. La seva responsabilitat també s’estén a les sancions.
 • Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats i que no hagin fet el necessari per pagar les obligacions tributàries meritades pendents en el moment de la cessació, o bé hagin adoptat acords o mesures causants de d’impagament.
 • Els integrants de l’Administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general que no hagin realitzat les gestions necessàries per al compliment íntegre de les obligacions tributàries meritades, imputables als obligats tributaris respectius. De les obligacions tributàries i sancions posteriors a aquestes situacions hauran de respondre com a administradors, quan tinguin atribuïdes funcions d’administració.
 • Els adquiridors de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.

Responsabilitat subsidiària: procediment

 • Requereix la prèvia declaració de fallit del deutor principal.
 • Requereix el tràmit d’audiència al responsable.
 • Abast: import principal de tot el deute, excloses les sancions tributàries i les multes de trànsit.
 • En el cas d’adquiridors de béns afectes per llei al pagament del deute tributari, en el cas de l’impost sobre béns immobles, l’abast és l’import principal dels rebuts corresponents només a l’impost sobre béns immobles.

Quin són els terminis concedits al responsable per efectuar el pagament?

El termini concedit al responsable per efectuar el pagament és el que estableix el període de pagament en voluntària.
Si el responsable no fa el pagament en el termini esmentat, el deute se li ha d’exigir per via de constrenyiment, i s’estén al recàrrec pel període executiu que sigui procedent, amb els interessos de demora que corresponguin.

Procediment de recaptació davant de successors

Tipus de successors:

 • Successors de persones físiques (hereus)
 • Successors de persones jurídiques

Successors de persones físiques

A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents s’han de transmetre als hereus, sense perjudici del que estableix la legislació civil quant a l’adquisició de l’herència.

Les obligacions tributàries esmentades s’han de transmetre als legataris en les mateixes condicions que les establertes per als hereus quan l’herència es distribueixi a través de llegats i en els supòsits en què s’institueixin llegats de part alíquota.

En cap cas no es transmeten les sancions. Tampoc no es transmet l’obligació del responsable, tret que s’hagi notificat l’acord de derivació de responsabilitat abans de la mort.

El fet que el deute tributari no estigui liquidat a la data de la mort del causant no impedeix la transmissió als successors de les obligacions tributàries meritades. En aquest cas, les actuacions s’entenen amb qualsevol dels successors i s’ha de notificar la liquidació que en resulti a tots els interessats que constin en l’expedient.

Mentre l’herència estigui jacent, el compliment de les obligacions tributàries del causant correspon al representant de l’herència jacent.

Les actuacions administratives que tinguin per objecte la quantificació, determinació i liquidació de les obligacions tributàries del causant s’han de realitzar o continuar amb el representant de l’herència jacent. Si al final del procediment no es coneixen els hereus, les liquidacions s’han de fer a nom de l’herència jacent.

Les obligacions tributàries a què es refereix el paràgraf anterior i les que siguin transmissibles per causa de mort es poden satisfer amb càrrec als béns de l’herència jacent.

 • No requereix prèvia declaració de fallit del deutor principal.
 • No requereix tràmit d’audiència al responsable.
 • Abast: import total de l’expedient, excloses les sancions.
 • El termini concedit al successor per efectuar el pagament és l’establert pel període de pagament en executiva.

Successors de persones jurídiques

Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continua amb els seus socis, partícips o cotitulars, una vegada constatada l’extinció de la personalitat jurídica.

Dissolta i liquidada una fundació, el procediment de recaptació ha de continuar amb els destinataris dels seus béns i drets.

L’Administració tributària es pot dirigir contra qualsevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots aquests simultàniament o successivament, per requerir-los el pagament dels deutes tributaris i les costes pendents.

Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades en les quals la llei limita la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, es transmeten a aquests, que queden obligats solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.

Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades en les quals la llei no limita la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, es transmeten íntegrament a aquests, que queden obligats solidàriament al seu compliment.

El fet que el deute tributari no estigui liquidat en el moment de produir-se l’extinció de la personalitat jurídica de la societat o l’entitat no impedeix la transmissió de les obligacions tributàries meritades als successors, i es poden entendre les actuacions amb qualsevol d’ells.

En els casos d’extinció o dissolució sense liquidació de les societats mercantils, les obligacions tributàries pendents d’aquestes s’han de transmetre a les persones o entitats que succeeixin o que siguin beneficiàries de l’operació corresponent. Aquesta norma també és aplicable a qualsevol cas de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil.

En cas de dissolució de fundacions o entitats a què es refereix l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària, les obligacions tributàries pendents d’aquestes es transmeten als destinataris dels béns i drets de les fundacions o als partícips o cotitulars d’aquestes entitats.

Les sancions que puguin ser procedents per les infraccions comeses per les societats i entitats a què es refereix aquest article són exigibles als successors d’aquestes, en els termes que estableixen els apartats anteriors, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.

 • No requereix prèvia declaració de fallit del deutor principal.
 • No requereix tràmit d’audiència al responsable.
 • Abast: import total de l’expedient, excloses les sancions.

El termini concedit al successor per efectuar el pagament és l’establert pel període de pagament en executiva.

Alienació de béns i subhasta

Quines són les formes d’alienació de béns?

Les formes d’alienació dels béns o drets embargats són:

 • Subhasta pública
 • Concurs
 • Adjudicació directa

El procediment ordinari d’adjudicació de béns embargats és la subhasta pública, sempre que no sigui expressament aplicable una altra forma d’adjudicació.

Com es confecciona la valoració de béns embargats?

Els òrgans de recaptació competents han de valorar els béns embargats a preus de mercat i d’acord amb els criteris habituals de valoració.

La valoració s’ha de notificar a l’obligat al pagament, que, en cas de discrepància, pot presentar una valoració contradictòria realitzada per un pèrit adequat, en el termini de 15 dies, comptats a partir de l’endemà de la notificació.

Si la diferència entre totes dues, considerant la suma dels valors assignats per cada una a la totalitat dels béns, no excedeix el 20%, s’ha de convocar l’obligat al pagament per dirimir les diferències de valoració. Si s’arriba a un acord, s’ha de deixar constància per escrit del valor acordat, que és l’aplicable.

Quan no hi hagi acord entre les parts, l’òrgan de recaptació competent ha de sol•licitar una nova valoració a un pèrit adequat, en un termini no superior a 15 dies.

Aquesta valoració ha d’estar compresa entre els límits de les efectuades anteriorment i és la que s’aplica definitivament.

La subhasta

L’òrgan de recaptació competent ha d’acordar l’alienació mitjançant subhasta dels béns embargats que estimi suficients per cobrir suficientment el dèbit perseguit i les costes del procediment. En la mesura del possible, ha d’evitar la venda dels béns de valor notòriament superior al dels dèbits, sense perjudici que posteriorment autoritzi l’alienació dels que siguin necessaris.

L'acord d'alienació ha de contenir les dades identificatives del deutor, dels béns a subhastar, i el tipus de subhasta. En l'acord haurà de constar la durada del termini per a la presentació d'ofertes en els termes que preveu l'apartat 2 de l'article 104 del Reglament general de recaptació. Així mateix s'indicarà que la presentació d'ofertes es realitzarà de forma electrònica al Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

L’acord d’alienació s’ha de notificar a l’obligat al pagament; al seu cònjuge, si es tracta de béns de guanys o si es tracta de l’habitatge habitual; als creditors hipotecaris i pignoratius i, en general, als titulars de drets inscrits en el registre públic corresponent, amb posterioritat al dret de la hisenda pública, que figurin en el certificat de càrregues emès amb aquesta finalitat; al dipositari, si és aliè a l’Administració, i si n’hi ha, als copropietaris i tercers posseïdors dels béns a subhastar.

Els béns embargats es poden alliberar en qualsevol moment abans de l'emissió de la certificació de l'acord d’adjudicació o de l'atorgament de l'escriptura pública de venda, mitjançant el pagament íntegre del deute.

Realitzada la notificació de l'acord de subhasta, per la seva realització hauran de transcórrer 15 dies com a mínim. La subhasta s'anunciarà mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i s'obrirà transcorregudes al menys 24 hores des de la publicació de l'anunci.

FAQs - Preguntes freqüents

1. Puc ajornar el pagament d’un deute en executiva o pagar-lo a terminis?

2. Com és que em reclamen el pagament d’un impost, amb recàrrecs i interessos, si no he rebut cap notificació d’aquest deute anteriorment?

3. Com m'han de notificar la provisió de constrenyiment?

4. Com puc recórrer contra la provisió de constrenyiment?

5. Quin és el termini per recórrer contra la provisió de constrenyiment?

6. Què passa si no faig el pagament del deute després que se m’hagi notificat la provisió de constrenyiment?

7. Quins béns em podem embargar?

8. He de pagar un impost amb recàrrec si només passa un dia del termini voluntari?

9. L’AEAT m’havia de retornar la declaració de l’IRPF, però em comuniquen que només me n’ingressaran una part, ja que la resta ha estat embargada per BASE. És possible això?

10. He rebut una carta del meu banc on em diuen que tinc una retenció per diligència d’embargament de BASE i no sé de què es tracta. Què puc fer?

11. He rebut una comunicació de l’empresa on treballo, en què m’informen que m’embarguen el sou, per deutes que tinc amb BASE. Quina part de la nòmina em poden embargar?

12. He rebut una notificació de BASE en què em comuniquen que s’està tramitant l’embargament d’un immoble meu. Què puc fer?

13. Vull presentar una oferta en una subhasta d’un bé que subhastarà BASE. Com ho puc fer?

14. BASE m’ha embargat un bé i m’ha notificat la valoració que n’han fet, amb la qual no estic d’acord. Què puc fer?

1. Puc ajornar el pagament d’un deute en executiva o pagar-lo a terminis?

Si el deute està en executiva es pot ajornar o fraccionar en qualsevol moment abans de l’acord d’alienació dels hipotètics béns travats.

La sol·licitud d’ajornament o fraccionament d’un deute es pot presentar en qualsevol de les oficines de BASE.

Consulteu el tràmit Ajornar o fraccionar el pagament d’un deute en executiva


2. Com és que em reclamen el pagament d’un impost, amb recàrrecs i interessos, si no he rebut cap notificació d’aquest deute anteriorment?

Els rebuts de cobrament periòdic, que són l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre béns immobles i les taxes d’alguns ajuntaments, es cobren generalment cada any en les mateixes dates.

L’Administració no té obligació de notificar aquests impostos amb correu certificat, ja que la comunicació dels termini de cobrament es pot fer de forma col•lectiva mitjançant publicació d’edictes en el BOP i en els taulers d’anuncis dels ajuntaments i de BASE.

Durant el període de pagament voluntari el rebut es paga pel seu import principal i sense recàrrec.

Un cop finalitzat el període voluntari de pagament, i abans de ser notificada la provisió de constrenyiment, es paga amb un recàrrec del 5%.

Notificada la provisió de constrenyiment, i segons els terminis establerts en l’article 62.5. de la Llei general tributària, el recàrrec serà del 10%. Transcorregut aquest termini, el recàrrec serà del 20% i es generaran interessos de demora des de l’endemà de la finalització del període voluntari.

Consulteu la Recaptació executiva per a més informació.


3. Com m'han de notificar la provisió de constrenyiment?

La provisió de constrenyiment s’ha de notificar de conformitat amb el que estableix l'article 109 i els següents de la Llei general tributària.

La notificació s’ha de practicar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, així com de la data, de la identitat de qui la rep, i del contingut de l'acte notificat.

El lloc per practicar la notificació és el domicili o el lloc indicat amb aquesta finalitat per la persona interessada o pel seu representant, i si no n'hi ha, en qualsevol lloc adequat.

El fet de rebutjar o refusar la notificació no invalida ni paralitza el procediment, ja que, se’n deixarà constància en l'expedient, i l'acte es considerarà com a notificat a tots els efectes.

Quan no es pugui notificar l'acte a la persona interessada per causes no imputables a l'Administració, i després d'intentar-ho dues vegades, se la citarà a fi de notificar-l’hi per compareixença. Aquest tràmit es fa amb els anuncis publicats un sol cop al Butlletí Oficial de la Província, i als taulers d'anuncis de les oficines de BASE-Gestió d'Ingressos, el dies 5 o 20 de cada mes, si són hàbils, o el dia hàbil següent.

Si l'obligat tributari no compareix en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des de l’endemà al termini concedit per comparèixer.

Consulteu la Recaptació executiva per a més informació.


4. Com puc recórrer contra la provisió de constrenyiment?

Els motius per interposar recurs contra la provisió de constrenyiment estan predeterminats, és a dir, només es poden al·legar els que assenyala la mateixa normativa tributària (art. 167 de la Llei general tributària):

 • Pagament o extinció del deute.
 • Prescripció.
 •  Ajornament.
 • Falta de notificació de la liquidació, o la seva anul·lació o suspensió.
 • Error o omissió en el contingut de la provisió que impedeixi la identificació del deutor o del deute constrenyit.


Consulteu:


5. Quin és el termini per recórrer contra la provisió de constrenyiment?

Contra la provisió de constrenyiment es pot interposar recurs de reposició davant el Tresorer de BASE-Gestió d'Ingressos, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la provisió de constrenyiment.


6. Què passa si no faig el pagament del deute després que se m’hagi notificat la provisió de constrenyiment?

Un cop notificada la provisió de constrenyiment, i transcorregut els terminis previstos en l’article 62.5 de la Llei general tributària, sense que s’hagi efectuat l'ingrés, es pot ordenar l'embargament de béns i drets en quantitat suficient per cobrir l'import total del deute.

Els terminis d'ingrés en període executiu depenen de la data de notificació dels deutes en període executiu:

 • Per als deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del mateix mes.
 • Per als deutes notificats entre els dies 16 i l’últim de cada mes, fins al dia 5 del mes següent.

Finalitzats aquests terminis, l'Administració queda facultada per embargar els béns del deutor.


7. Quins béns em podem embargar?

Si el deute està garantit, en primer lloc, s’executarà la garantia; si no, l'embargament de béns seguirà l'ordre fixat en l'article 169 de la Llei general tributària, que és el següent:

 • Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
 • Crèdits, efectes, valors i drets realitzables en l'acte o a curt termini.
 • Sous, salaris i pensions.
 • Béns immobles.
 • Interessos, fruits i rendes de tot tipus.
 • Establiments mercantils o industrials.
 • Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
 • Béns mobles i semovents.
 • Crèdits, drets i valors realitzables a llarg termini.

8. He de pagar un impost amb recàrrec si només passa un dia del termini voluntari?

Sí, segons el que estableix l’article 161.4 de la Llei general tributària. L’inici del període executiu determina l’exigència dels interessos de demora i els recàrrecs corresponents.

Per tant, tot pagament fet fora del termini, ni que només sigui per un dia, s’ha de pagar amb recàrrec de constrenyiment.

Consulteu la Recaptació executiva per a més informació.


9. L’AEAT m’havia de retornar la declaració de l’IRPF, però em comuniquen que només me n’ingressaran una part, ja que la resta ha estat embargada per BASE. És possible això?

BASE pot embargar les devolucions tributàries de l’AEAT pels deutes en executiva que tingui un contribuent amb algun dels ajuntaments que hagi delegat la gestió recaptadora dels seus tributs a BASE.

L’import embargat serà l’import total del deute.

Si el deute és superior a l’import de la devolució, l’import embargat serà el de la totalitat de la devolució tributària i restarà com a lliurament a compte de l’expedient executiu instat per BASE.

Si el deute és inferior a l’import de la devolució tributària, l’import embargat serà el necessari per cobrir la totalitat del deute.


10. He rebut una carta del meu banc on em diuen que tinc una retenció per diligència d’embargament de BASE i no sé de què es tracta. Què puc fer?

Des de la Unitat d’Embargament de Comptes de BASE es realitzen embargaments de comptes bancaris pels deutes en executiva que tingui un contribuent amb algun dels ajuntaments que hagi delegat la gestió recaptadora dels seus tributs a BASE.

El banc li ha de facilitar el número d’expedient o de la diligència d’embargament. Amb aquest número, en qualsevol de les oficines de BASE li facilitaran la relació de deutes, la situació en què es troba l’expedient executiu, així com també els terminis que té per pagar els deutes o qualsevol altra informació relacionada amb la resolució de l’expedient.

El compte bancari no queda totalment bloquejat, sinó que només queda retingut l’import pel qual s’ha generat l’embargament

Consulteu Embargaments per a més informació.


11. He rebut una comunicació de l’empresa on treballo, en què m’informen que m’embarguen el sou, per deutes que tinc amb BASE. Quina part de la nòmina em poden embargar?

L’embargament del sou, del salari o de la pensió es duu a terme per la totalitat en una sola mensualitat, o mes a mes, tenint en compte els límits establerts en l’article 607 de la Llei d’enjudiciament civil, en relació al salari mínim interprofessional (SMI).

Per a més informació sobre els deutes o situació de l’expedient executiu, cal adreçar-se a qualsevol de les oficines de BASE.

Consulteu Embargaments per a més informació.


12. He rebut una notificació de BASE en què em comuniquen que s’està tramitant l’embargament d’un immoble meu. Què puc fer?

Des de la Unitat d’Embargament d’Immobles de BASE es realitzen embargaments d’immobles pels deutes en executiva que tingui un contribuent amb algun dels ajuntaments que hagin delegat la gestió recaptadora dels seus tributs a BASE.

Per tal d’informar-se sobre la situació de l’expedient executiu, cal adreçar-se a la Unitat d’Embargament d’Immobles.

Consulteu Embargaments per a més informació.


13. Vull presentar una oferta en una subhasta d’un bé que subhastarà BASE. Com ho puc fer?

Les subhastes són vendes públiques al millor postor. L'acte de subhasta és públic i per tant poden participar totes aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb dret, no tinguin impediment o restricció legal i s’identifiquin adequadament.

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 1071/2017, les subhastes de béns de BASE es duran a terme de forma electrònica i qui desitgi participar ho haurà de fer mitjançant el Portal de Subhastes del Butlletí Oficial de l'Estat (https://subastas.boe.es). 

Consulteu Alienació de béns i subhasta per a més informació.


14. BASE m’ha embargat un bé i m’ha notificat la valoració que n’han fet, amb la qual no estic d’acord. Què puc fer?

Si no s’està d’acord amb la valoració notificada del bé, es pot presentar una valoració contradictòria. Aquesta s’ha d’adreçar als Serveis Centrals de BASE (Unitat de Béns Immobles del Departament de Recaptació Executiva), en el termini de 15 dies, a comptar de la notificació de la valoració.

Consulteu Alienació de béns i subhasta per a més informació.


Pujar