Base On-line

Atenció ciutadana

IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mècànica

Què és l’IVTM?

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) és l’impost que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques.

Qui l’ha de pagar?

Aquest impost, l’han de pagar anualment els propietaris de vehicles donats d'alta a la Direcció General de Trànsit, com a titulars del vehicle (persona física o jurídica que consta en el permís de circulació del vehicle), i que no els sigui d’aplicació cap de les exempcions establertes en l’article 93 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

Quan s’ha de pagar?

Cada ajuntament determina en les ordenances fiscals les dates del pagament. Finalitzat el període de pagament en voluntària, el deute serà exigit en via executiva, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

Consulteu el calendari del vostre ajuntament

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

  • Presencialment, a les sucursals d’aquestes entitats financeres.
  • Al caixer electrònic, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei.
  • Per banca telefònica, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei.
  • Per Internet, a través de càrrec en el compte o la targeta de dèbit o crèdit.

Veure Pagament de tributs i altres ingressos.

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol·licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Exemple de carta de pagament (pdf)

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

Regulació de l’IVTM

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica està regulat per:

FAQs - Preguntes freqüents

1. Si dono d’alta o baixa un vehicle, he de pagar tota la quota de l’IVTM?

2. Com es dóna de baixa de l’IVTM un vehicle per desballestament, venda o baixa temporal?

3. Tinc dret a la devolució del rebut de l’IVTM per transferència del vehicle?

4. Si he venut un vehicle i el rebut encara surt a nom meu, què he de fer?

5. Per què he de pagar l’IVTM en un municipi on ja no visc?

6. En quins casos es pot sol·licitar exempció de l’IVTM?

7. El meu vehicle té més de 25 anys. Puc considerar que està bonificat en un 100%, de conformitat amb el que preveu l’article 96.6 de l’LRHL?

8. He donat d’alta d’un vehicle de segona mà i no rebo el rebut, què he de fer?

9. Com he de donar l’alta un vehicle donat de baixa?

1. Si dono d’alta o baixa un vehicle, he de pagar tota la quota de l’IVTM?

La quota de l’IVTM es prorrateja per trimestres naturals, d’acord amb els que encara no han vençut, en els supòsits següents:

  • La compra d’un vehicle nou inclou el trimestre en què es produeix la matriculació. Per exemple, si el vehicle es compra al mes d’abril, la quota que s’ha de pagar és de tres trimestres.
  • La baixa definitiva del vehicle resta els trimestres que manquen per transcórrer en el moment d’anotar la baixa al Registre de la Direcció General de Trànsit. Per exemple, si es dóna de baixa el vehicle al mes d’abril, la quota que correspon pagar és de dos trimestres.
  • La baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle segueix el mateix còmput que la baixa definitiva del vehicle.

2. Com es dóna de baixa de l’IVTM un vehicle per desballestament, venda o baixa temporal?

Cal adreçar-se a la Direcció General de Trànsit, que és qui en té la competència, i  presentar-hi, a més de la documentació que s’escaigui segons el motiu de la baixa, la documentació del vehicle (permís de circulació i fitxa tècnica).

En el cas de baixa per desballestament del vehicle, si el centre de desballestament està reconegut per la Generalitat, aquest té l’obligació de comunicar-ho a la Direcció General de Trànsit.

Consulteu el tràmit Baixa del vehicle.


3. Tinc dret a la devolució del rebut de l’IVTM per transferència del vehicle?

En el cas de transferències, no hi ha dret a la devolució. El titular el dia 1 de l’any ha de pagar íntegrament la quota del rebut, sense dret a prorrateig.

D’altra banda, no es considera que un vehicle hagi estat venut fins que no es fa el canvi de nom a la Direcció General de Trànsit.

Consulteu el tràmit Transferència del vehicle.


4. Si he venut un vehicle i el rebut encara surt a nom meu, què he de fer?

Quan es produeix la transmissió d’un vehicle entre particulars, el venedor ha de comunicar-ho, en el termini de 10 dies, a les oficines de la Direcció General de Trànsit que correspongui segons on estigui situat el seu domicili legal o on va ser matriculat el vehicle.

Si el venedor incompleix aquesta obligació, ell mateix continuarà sent considerat titular del vehicle transmès.

Consulteu el tràmit Transferència del vehicle.


5. Per què he de pagar l’IVTM en un municipi on ja no visc?

L’article 97 del Text refós de Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que la gestió de l’impost correspon a l’ajuntament del domicili que consta en el permís de circulació del vehicle.

Quan el contribuent canvia de domicili, ha de comunicar el canvi a la Direcció General de Trànsit.

Consulteu el tràmit Canvi de domicili.


6. En quins casos es pot sol·licitar exempció de l’IVTM?

L’exempció es pot sol·licitar:

  • Per minusvalidesa
  • Per a vehicles agrícoles

Consulteu el tràmit Bonificacions i exempcions fiscals de l’IVTM.


7. El meu vehicle té més de 25 anys. Puc considerar que està bonificat en un 100%, de conformitat amb el que preveu l’article 96.6 de l’LRHL?

L’article 95.6 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, habilita els ajuntaments per regular en les seves ordenances una bonificació de fins al 100% dels vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys.

Així doncs, primer s’ha de comprovar que l’ordenança fiscal reguladora de l'IVTM tingui en compte aquesta bonificació. En cas afirmatiu, cal veure quin és el percentatge corresponent (fins al 100%) i l’antiguitat del vehicle requerida com a mínim (sempre superior a 25 anys).

Consulteu el tràmit Bonificacions i exempcions fiscals de l’IVTM.


8. He donat d’alta d’un vehicle de segona mà i no rebo el rebut, què he de fer?

Aquest impost l’ha de satisfer qui sigui titular del vehicle el primer dia de l’any. Per exemple, si compreu un vehicle al mes de maig, fins a l’exercici següent no figurareu com a nou subjecte del rebut.


9. Com he de donar l’alta un vehicle donat de baixa?

Cal que feu l'autoliquidació com si fos una alta de un vehicle nou i que pagueu els trimestres corresponents.

Consulteu el tràmit Rehabilitació del vehicle.

 


Pujar