Base On-line

Tràmits

Transferència del vehicle - Impost sobre Vehicles de Tracció Mècànica (IVTM)

Condicions

La tramitació de la transferència del vehicle correspon tant al venedor com al comprador. S’ha de fer a la Direcció General de Trànsit en els terminis i amb els requisits previstos en la normativa vigent.

S’ha d’acreditar el pagament del rebut de l’IVTM de l’any anterior a l’any en què es faci el tràmit.

Empreses de compravenda de vehicles

Les empreses de compravenda estan obligades a sol·licitar la baixa temporal del vehicle des del moment en què el propietari els lliura el vehicle. Un vehicle en situació de baixa temporal no pot circular, excepte per fer proves, supòsit en el qual ha de circular proveït de l'identificatiu corresponent.

Tràmits Relacionats