Base On-line

Tràmits

Baixa del vehicle - Impost sobre Vehicles de Tracció Mècànica (IVTM)

Condicions

Per fer aquest tràmit a les oficines de BASE, s’han de complir les condicions següents:

 • El vehicle ha d'estar tributant per un municipi que hagi delegat la gestió de l'impost a BASE.
  Consulteu el vostre municipi
 • Només poden fer aquesta tramitació les persones físiques. Les persones jurídiques s’han d’adreçar a la Direcció General de Trànsit.
 • No es pot tramitar per a vehicles amb anotacions de precintes.
 • Sols es poden tramitar baixes definitives de vehicles que van desaparèixer i que, per no haver-ne tramitat la baixa al seu moment, es decideix cursar ara aquesta mateixa baixa

Consulteu els requisits establerts per la Direcció General de Trànsit.

Documentació

 • Sol·licitud de baixa signada pel titular del vehicle. En el cas que hi hagi més d’un titular, cal que vagi signada per tots.
 • L’original del permís o de la llicència de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle, o una declaració jurada de pèrdua.
 • L’original i una fotocòpia del DNI del titular o titulars del vehicle.
 • Si es sol·licita mitjançant un representant:

Documentació addicional

 • Si ha estat robat el permís o la llicència de circulació
  • Una fotocòpia de la denúncia.
 • Si el vehicle té una anotació de precinte:
  • L’autorització degudament signada per la persona o òrgan que ha inscrit l’anotació.

Exempcions

El vehicle està exempt de pagament de les taxes de la Direcció General de Trànsit, d’acord amb la Llei 16/1979, de 2 d’octubre, en els supòsits següents:

 • Quan s’aporti el certificat de desballestament, emès per un centre homologat per destruir-lo. 
 • Quan el vehicle tingui una antiguitat superior a 15 anys.

Tràmits Relacionats