Base On-line

Tràmits

Bonificacions de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Bonificacions

Les ordenances fiscals poden regular una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.

La regulació dels altres aspectes substantius i formals de la bonificació a què es refereix el paràgraf anterior s'ha de trobar recollit en l'ordenança fiscal corresponent.

Les peticions de reconeixement del dret a gaudir de la bonificació s’ha de sol·licitar a l’ajuntament on radiqui l’immoble.

Tràmits Relacionats