Base On-line

Tràmits

Declaracions per transmissió de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Declaracions per transmissió

BASE-Gestió d’Ingressos no gestiona les declaracions de transmissió d’aquest tribut. Aquestes declaracions, doncs, s’han d’adreçar directament a cadascun dels ajuntaments respectius on radiquin els immobles transmesos.

Tràmits Relacionats